A4:90

 
(Rubrik:) Balingsta sochn.
 
          Kumbla[1] 6 hemman                                               tunnor         laß
 
A. ähr it frelßeheman, haffver i by 6 öresland
B. ähr cronheman, haffver i by 4 öreß land
C. er heman och hafver i by 10 öresland
D. ähr frelßehemman och haffver i by 6 ½ öresland.
E.  ähr frelßehemman och haffver i by 6 ½ öresland
F.  lyder till academien och hafver 5 ½ öresland
     Vtsädhe haffver thenne by thet ena å-
     ret vthj gä[e]rdet G                                                    57 ½
     Andra åhret j gerdet H medh
     wreten H                                                                   50 1/8
     Belöper sig vthj gierdet G på              A                     9
                                                              B                     6
                                                              C                     15
                                                              D                     9 ¾
                                                              E                      9 ¾
                                                              F                      8 ¼
 
     Belöper sig j gierdet H på                   A                     7 7/8
                                                              B                     5 ¼
                                                              C                     13 1/8
                                                              D                     8 5/8
                                                              E                      8 5/8
                                                              F                      6 5/8
                   Belöper sig i sädhe och trädhe                107 3/8
 
    
Engh haffwer thenne by till                                                       77

          Belöper sig på hwar                      A                                        12
                                                              B                                        8
                                                              C                                        20
                                                              D                                        13
                                                              E                                         13
                                                              F                                         11
 
     Thenne by haffver 2 engzteger på
     Tibbella affritning satta och åker no-
     terade litera J, hwilka finnaß igen pag. <92>[2]
     The engzfieller som är signerade litera[3] kom-
     ma thenne byen till.
 
     K  ähr en engteg och en åker, som
     lyder till Wentebrunna.
     L   ähr en engzteg och åker, hwilken
     lydher Balingsta by till.
 
(Karttext:)
 
Balingsta bys ägor[4]
Lerblandat
Moiord
Kumbla äng[5]
Kumbla äng[6]
Lerblandat
Lerblandat jord
Kumbla
Balingsta prästegård, Tibble och Norsta äng möter här.[7]
Kumbla äng och åker[8]
Vtwaldh lerblandat jord
Wentbrunna ägor möta[9]
Scala ulnarum
5 ½ pl.[10]
 


[1] Här ovanför senare tillskriven blyertsanteckning: Uller åkers härad
[2] Sidangivelse saknas ms
[3] Härefter en bläckplump som möjligen är avsedd att vara en bokstav
[4] Detta skrivet av annan, troligen senare hand
[5] Detta skrivet av annan, troligen senare hand
[6] Detta skrivet av annan, troligen senare hand
[7] Detta skrivet av annan, troligen senare hand
[8] Detta skrivet av annan, troligen senare hand
[9] Detta skrivet av annan, troligen senare hand
[10] Detta skrivet av annan, troligen senare hand