A4:91-92

 
(Rubrik:) Balingsta sochn.
 
(s. 91)
                                                                       tunnor         laß
          Noresta 4 hemman
 
A. ähr croneheman och haffwer
     i byaskiffte 8 öreß[1] land jord
B. ähr it academiae heman och
     haffwer i by 8 öreß[2] land jordh
C. ähr cronhemman, hafver i by 8 öreß land.
D. ähr frelßehemman och haffwer j
     byamåll 4 öreß land jord
 
Vtsädhe thet ena åhret vthj
     gierdet                                          E            31 ½
Thet andra åhret vthj gierdet              F            30 ¼
Belöper sig på hwarthera hem-
manet vthj gierdet                E
                        på      A                                   9
                                 B                                    9
                                 C                                   9
                                 D                                   4 ½
 
Det andra åhret vthj gierdet F
Belöper            på      A                                   8 5/8
                                 B                                    8 5/8
                                 C                                   8 5/8
                                  D                                   4 3/8
 
Thenne by haffwer
3 små åkerstöcke i Tib-
bella gierdet och är note-
rade m<e>dh litera L på hwil-
ka sååß                                                            2 3/8
Belöper sig       på      A                                   5/8
                                 B                                    5/8
                                 C                                   5/8
                                 D                                   5/16
hwilka ähre samma åhr i
sädhe med gierdet               F
              Summa j sädhe och träde                   64 1/8
 

Eng haffver thenne

by till                                                                                  60
Belöper sig på       A                                                           17
                             B                                                           17
                             C                                                           17
                             D                                                           9
 
The engzteger som lyda
till thenne by ähre signerade
med litera G.
H  lyda till Tibbella
J   komer Balingsta by
till.
Tarffweskog och
mulebeet effter nöd-
törfften
Fiskewatn och qwar-
nestelle intet.
 
(Under texten, skrivet av annan, troligen senare hand:) 4 ½ pl.
 
(Karttext:)
 
Scala ulnarum
Mojordh
Leerblandat jordh
Mo jordh
Noresta belegit
Moiord
Lerblandat
Moiordh
 
(s. 92)
 
                                                                       tunnor         laß                                 
Tibbella 4 hemman
 
A. ähr frelßehemman och
haffwer i byaskiffte 12 öresland.
B. ähr frelße och hafver
j byaskiffte 6 öreß land.
C. ähr cronehemman och hafver
j by 8 öreß land jord.
D. ähr frelßehemman och hafver
j byaskiffte 6 öreß land.

Vtsädhe haffwer then-

ne by i gierdet       E                                        34
vthj gierdet F det andra
åhret                                                                34
Belöper sig j gierdet
E som effterfölgier på               A                12 ¾
                                                    B                 6 3/8
                                                    C                8 ½
                                                    D                6 3/8
 
Vthi gierdet F såß på                A                12 ¾
                                                    B                 6 3/8
                                                    C                8 ½
                                                    D                6 3/8
 
G. ähr it torp belegit på
denne byeß ägor och sår                             1 ½
 
                   Summa j säde och träde           69
 
Eng haffver thenne by
ganscha ringa till                                                                  48
Eng på hwart heman                      A                                   18
                                                    B                                    9
                                                    C                                   12
                                                    D                                   9
 
Denne byeß enger äro
signerade litera     H
Och haffver denne by 2
engteger weed Tibbella
affritning och äro signerade litera H
J.  ähre tuå små tegar och ly-
da till Kumbla.
 
Tarffweskog och mula-
beet haffwer denne by
ganska ringa
Fiskewatn och qwarna-
stelle jntedt.
 
K. ähr en åkerfieldh, som
lyder till Balingsta by
på hwilken sååß                                               2 ¾
Haffver och Balingsta by
någre engzteger her, som ähro
signerade littera K.
L.  lyder till Noresta
by på hwilken sååß                                          2 3/8
M.     ähr 4 engzteger, som
lyda till Balingsta pre-
stegårdh och ähre signerade
medh förskrevne litera.
 
(Karttext:)
 
Moiord
Mojordh
Lerblandat
Tibbella belegit
Moiord
Moiordh
Lerblandat
Swag lermylla
 
12 plr[3]
 


[1] orß ms
[2] orß ms
[3] Detta skrivet av annan, troligen senare hand