A4:93

 
(Rubrik:) Balingsta sochn.
 
                                                                       tunnor         laß
     Balingsta ähr 6 heman.
 
A. ähr frelßehemman och haffwer i
     byaskiffte                                 8 öresland
B. ähr cronehemman
C. ähr frelßeheman
D. ähr croneheman         8 öreß land
E.  ähr croneheman
F.  ähr frelßeheman 
 
Vtsädhe hafwer thenne by i
gierdet G med en wret signerad
samma litera                                                     55
Thet andra åhret wthi gierdet
H med the 3 små wreter signerade sam-
ma litera och med en åkerfieldh i
Tibbella gierde signerad litera K sampt
en lijten åker i Kumbla signerad littera L         59[1]
Belöper sig på hwarthera effter
the äre alla lijka store i gier-
det G                                                               9 1/8
Vthj det andra medh the åkrer
och vtfielder som förenembde
ähro får hwarthera                                       9 5/8
                        Summa j sädhe och trädhe       114
 

Eng haffwer thenne by till                                                120
Belöper sig på hwarthera                                                     20
Thenne by haffwer en engz teg i No-
resta eng signerad litera I.
J   Kumbla eng finneß 1 signerad L
J   Tibbella ähre 6 engzteger signerade
litera K.
Tarffweskog och mulebeet
effter nödtörfften.
Fiskewatn och qwarne-
stelle intet.
 
(Karttext:)
 
Moiord
Vtwaldh lerblandat jordh
Lerblandat
Mojordh
Balingsta
Vtwald lerblandat jordh
Scala ulnarum
 


[1] ½ syns som näst intill bortraderat