A4: 94-95

 
(Rubrik:) Balingsta sochn.
 
(s. 94)
                                                                        <tunnor>          laß
A. Balingsta prästegårdh.
haffwer vtsädhe gierdet        B
med en lijten wret i hagen                                       38
Vthj gerdet C thet andra åhret
medh en wreet host klåckarens
wreet och en åker vt med gier-
det B belegen sååß                                                 34 ½
     Summarum j sädhe och träde                           72 ½
Eng haffwer præstebolet
till                                                                                             100
J Tibbella affritning fin-
naß 4 engztegar igen som äre
signerade litera M, folio 92[1].
J Ölesta eng befinnes en
engzteeg som är signerad litera K
och är at see aff pag. 104[2]
Tarffweskog och mulabeet
är här effter nödtörfften.
Fiskewatn och qwarnestelle
jntet.
  
E.  ähr it torp beleget på preste-
     gårdz ägor, haffwer till vtsädhe                     1 ¾
F.  ähr it torp belegit på præstebo-
letz ägor, och haffwer till vtsädhe                       2 3/8
D. ähr Klåckaregården, hwilken
haffwer 2 små wreter och sååß i
wreten G                                                               1 ½
vthj wreten H                                                        1
Haffwer och klåckarebolet 2
öreß land jord i Bökesta by, på
hwilken sååß det ena åhret vthj E                      1 ¼
Dhet andra åhret vthj F                                          1 ½
2 engztegar haffwer klåckarebolet
vthj Bökesta som äro signerade litera G hui<l>-
ka alt finnaß igen widh Bökesta
pagina sequenti.
 
(Karttext:)
 
Vtwaldh leermylla
Vtwald lermylla
Forfattad år 1636 af Johan Botvidson
 
(s. 95)
                                                                        tunnor         laß
     Eng haffwer thenna    
by till                                                                                  50
A  bekommer                                                                     31
B  bekommer                                                                     16 ½
     vtjorden till academica bekommer                              12 ½
Klåckaren[3] haffwer sin eng
serskildt och ähr noterat litera G                                     3
 
Tarffweskog, mulabeet, fi-
skewatn och qwarnestelle
ähre till denne by intedt.
 
 
              Bökesta 2 heman 
 
A  ähr it cronehemman och hafver
     j byaskiffte 15 öreß land iord
B  lyder vnder Danwijken och
     haffwer i by 8 öreß[4] land jord.
     Vnder detta hemanet brukaß
     6 öreß land academiae iordh.
     J thenne by är 2 öresland som lyda
     till Balingsta klåckare booll.
     Vtsäde belöper sig på hwar v-
     thi gierdet C som fölgier.
A  haffver vtsädhe i förbemälte gierde              11 ¼
B. haffver vtsädhe der sammestedeß           6
     på vtiorden belöper sigh                          4 ½
     vthi gierdet D det andra åh-
     ret belöper sig till hwarthera.
A. haffver vtsäde i gierdet D                             9 3/8
B. sår i samma gierde det åhret                    5
     På academiae vtiorden såß                          3 6/8
     Klåckaren haffver sina åkrer
     serskilte och äre signerade litera E vthi
     gierdet C, på hwilka sååß                            1 ¼
     Vthi det andra gierdet D ähre
     the signerade litera F, på hwilka sååß         1 ½[5]
                             Summa j sädhe och träde     42 5/8
 
(Under texten, skrivet av annan, troligen senare hand:) 3?? pl.
 
(Karttext:)
 
Scala ulnarum
Bökesta
Vtwaldh leermylla
 


[1] folio 92 synes ditskrivet av annan hand
[2] 104 senare ditskrivet med blyerts
[3] Klackaren ms
[4] orß ms
[5] Möjligen är tecknet före ½ bara en bläckplump, så att man endast skall läsa ½