A4:96

 
(Rubrik:) Balingsta sochn.
 
                                                                                 tunnor         laß
 
A  ähr[1] cronoheman och  haffver i by 6 öresland.
B  ähr frelßehemman och haffwer i by 6 öres land.
     Vtsädhe haffwa the thet ena åhret vthj
     gierdet til                                       C                27
     Thet andra åhret medh alla 3 wreter-
     na vthj det som är signerat litera   D                29
Belöper sig fördenskull på hwarte-
ra effter the ähre lika stora vthj           C                13 ½
Vthj det andra med D noteradt och wre-
terna belöper sig på hwar                                           14 ½
    
                        Summa i sädhe och träde                   56
 
Eng haffwer denna by till                                                          30
     Belöper sig på hwarthere hemanet                                       15
Tarffweskog och mulabeet effter
nödtörfften.
Qwarnastelle och fiskewatn intet.
 
(Karttext:)
 
Moiord
Ler mylla
Utvald leremylla
Rißlinga belegit
Lermylla
Moiord
Scala ulnarum
 
(Senare tillskrivet:) 2.16.
 


[1] ahr ms