A4:99

 
(Rubrik:) Gryta sochn.
 
                                                                   tunnor         laß
              Biörnum
          sex hemman
 
A. lyder till Danwijkan,
     haffwer i by 9 öreßland.
B, C, D Vpsala academiae hemman
     hwartera i by 9 öresland.
E.  ähr it skattehemman,
     j byamååll 7 öres land
F.  ähr skattehemman 5 1/3 öresland.
     Här vnder brukaß cro-
     nejordh 2 öreß landh,
     och ähr it hemman
     tilhopa.
 
     Vthsädhe till thenna by
     vthj gierdet       G                                   40 3/8
     vthj gierdet       H                                   19 ¼
     vthj gierdet       J                                     16 ¼
 
     Eng till hele byen                                                        100
    
     Belöper sig till vtsädhe
     effter hwarß och enß
     byamål som fölgier
 
På dhe 4 hemanen lijka
store det ena åhret                                  30
det andra åhret                                       26 ½
På skattehemanet E
det ena åhret                                               5 7/8
dhet andra åhret                                          5 1/8
 
F   På skattejorden          2 ¾                       4 ½
     På croneiorden      1 ¾ 
 
Dhet andra åhret
 
F   På skattejorden          2 3/8                     3 7/8
     På cronejorden     1 ½
    
     Summarum j säde och trädhe                 75 7/8
 
     Engh till föreskrivne 4 he-
     man                                                                           76
E.  Engh till                                                                     14
F.  Eng till skatte jor[d]- 
     den                                 6                                         10
     Till cronejorden              4
 
                                      Summa                                   100
 
                                                                   tunnor         laß
Till dhenne by Biör-
num ähr godh mu<le>-
beet och nödtorfftig
tarffweskogh;
qvarnestelle och
fiskewatn finß
her intet.
 
offvanbemälte byeß

egor ähr it torp belä-
git, Smedztorp bemält,
signerat med litera K.
Vtsädhe till samma
torp både i sädhe
och trädhe                                                   3
Engh till                                                                          20
 
L.  ähr it torp
     belegit på Hede-
     sta egor som ähr
     it skattehemman
     hwarvnder det
     och häffdaß.
     Och sååß på wre-
     ten der host                                            1 3/8
     Enghen är möc-
     kit swag och moß-
     [s]ig, fååß åhrligen                                                5[1]
     Hedesta finß nedan
     folio 100[2].
 
(Karttext:)
 
Swag ler mylla
Biörnum
Swag ler mylla
Lermylla
Smedz torp
Lermylla
 
(Annan, troligen senare hand:) 6 ½ pl.
 


[1] Svårläst, det kan möjligen stå 3.
[2] 100 senare tillskrivet med blyerts.