A5:114-115

(Rubrik:) Raasbo häradh      Funnebo sochn

         Notarum Explicatio Generalis

A.        Löffsta ähr 6 hemman alle tilhopa             42 öresland
B.        Vthsäde till hele byen i norra giärdet         67 tunnor
            Vthsäde till hele byen det andra åhret
            i stora giärdet huilket ähr affritat och
            noterat medh A folio 116                         73 tunnor
            Höö till hele byen aff Stor engen huilken ähr
            affritat och noterat medh B folio 116        400 laß
C.        Höö aff wijken                                         200 laß
D.        Hårdhwallß höö aff lille engen                   152 laß
E.         Höö aff fyra enges fieller på wijken           52 laß
F.         Tuå engesfieller till Bärby i Dannemarkz
             sochn specificerade folio 30
G.         Fyra enges fieller, liggia till Bärby i Funbo
             sochn, specificerade folio 124
H.         Tuå engesfieller, liggia till Åby i Funbo
             sochn, specificerade folio 120
I.           En engesfiell till Brunby i Funbo sochn,
             specificerat folio 127.
K.         En engesfiell till Läckestaa i Funbo sochn,
             specificerat folio 126
L.          En cronofiel, räntar åhrligen höö              8 laß
M.         En enges fiell till Eggby i Funbo sochn,
             specificerat folio 121
N.         En engesfiel till Wijby i Funbo sochn,
             specificerat folio 125
                        Till denne by ähr skogh och mule
                        bete ganska ringa.

         Specialis Explicatio

     1.   Norre gården ähr frelse 10 2/3 öreßland
           Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret    17 5/8 tunnor
           En wret till samma åhr affritat och note-
           rat medh Q folio 116                                 7/8 tunnor
O.       En wret till samma åhr                               1/2 tunna
           Vthsäde det andra åhret till samma gårdh   18 1/2 tunna
P.        En wret till samma åhr                               1 tunna
Q.       En wret till samma åhr                               3/4 tunnor
           Höö till denne gårdhen aff engerna tilhopa  204 laß
           Höö aff en enges hagha till samma gårdh,
           affritat och noterat medh K folio 116         20 laß
           En beteß hagha till samma gårdh, affrij-
           tat och noterat medh i folio 116
           Humblegårdh till samma gårdh                   300 stenger

     2.   Den andra gården ähr 6 1/2 öreßland,
           vthsäde det ena åhret till denna gårdh         10 tunnor
NB.     En wret till samma åhr                               3/8 tunnor
R.        En åkerfiel till samma gårdh                       3/8 tunnor
S.        En wret till samma åhr                               3/4 tunnor
           Vthsäde det andra åhret                            11 1/4 tunna
T.        En wret till samma åhr                               1 tunna
           Höö till samma gårdh                                125 laß
           En beteßhagha till samma gårdh, affrijtat
           och noterat medh H folio 116
           Humblegårdh                                            200 stenger

     3.   Den tridie gården ähr crone 6 1/2 öreßland,
           lijka medh andra gårdhen i åker och engh
V.       En åkerfiel till samma gårdh                       1 1/8 tunna
W.      En wret till samma gårdh                           7/8 tunnor
           En wret till samma gårdh affrijtat och
           noterat medh P folio 116
           Humblegårdh                                            200 stenger

     4.   Den fierde gården ähr crone 5 1/2 öreßland,
           Vthsäde till denne gården det ena åhret      8 3/4 tunnor
X.       En åkerfiell till samma gårdh                       7/8 tunnor
           Vthsäde det andra åhret till samma gård     9 1/2 tunna
           En wret till samma gårdh affritat och
           noterat medh M folio 116                          7/8 tunnor
           Höö till samma gårdh                                105 laß
           En beteß hagha till samma gårdh, affritat
           och noterat medh D folio 116
           Humblegårdh                                            200 stenger

     5.   Den fempte gården ähr crone 5 1/2 öreßland,
           lijka medh fierde gårdhen i åker och engh
           En wret till samma åhr affritat och
           noterat medh O folio 116                          1 tunna
           En wret till samma åhr affritat och
           noterat medh N folio 116                          3/4 tunnor
           En beteßhagha till samma gårdh, affritat
           och noterat medh C folio 116
           Humblegårdh                                            200 stenger

     6.   Den siette gården ähr skatte 7 1/3 öreßland1,
           Vthsäde till denne gården det ena åhret      11 11/16 tunnor
y.        En wret till samma gårdh                            1 1/4 tunna
           Vthsäde till denne gårdhen det andra åhret 12 11/16 tunnor
           En wret till samma åhr affritat och note-
           rat medh L folio 116                                  1 1/4 tunna
           En engeshagha till samma gårdh, affrij-
           tat och noterat medh F folio 116                30 laß
           En beteßhagha till samma gårdh, affrij-
           tat och noterat medh E folio 116
           Höö till samma gårdh                                140 laß
           Humblegårdh                                            250 stenger

(Karttext:)

Wedh yxa ägor
Wedh yxa ägor
Scala ulnarum
Grund jordh
Lermylla
Grund jordh
Mörby ägor
Leer mylla
Mörby ägor på denna sidhan
Leer mylla
Tiockestadhz ägor
Kalfue teppor
Hammarby ägor

(Annan anteckning:)

År 1641                
1 oreßland ms