A5:117

(Rubrik:) Funnebo sochn

Notarum Explicatio

A.       Gunnesta ähr itt skattehemman      10 örßland
B.       Vthsäde till detta hemman det ena åhret         18 tunnor
C.       Obrukat åker i samma giärdhe                       3/4 tunnor
D.       En wret till samma åhr                                   1 1/8 tunna
E.        Vthsäde det andra åhret i lilla giärdet             13 1/4 tunna
F.        En wret till samma åhr                                   1 3/4 tunna
G.        En wret till samma åhr                                  1/4 tunna
H.        Denne engen ligger halff parten till Gun-
            nestadh och den andre halff parten till Bo-
            dherna, belöper sig höö till Gunnestaa           32 laß
            Denne gärdhen äger och halff parten i Boder-
            nas enger, huilka ähra affrijtedhe och
            noterade medh K och L folio 119, belöper
            sigh höö till Gunnestadh                                193 laß
NB.     En wret till Bodherna, specificerat folio 118
I.         Denne åker ligger till Åby, ähr affritat
           och specificerat folio 120
                     
                   Till samma hemman ähr jnghen
                   skogh, och mule[le]bete lijtet.

(Karttext:)

Åby ägor
Ärnewi1 ägor
Grundh iordh
Sundhby ägor
Leer mylla
Leer mylla
Bodarnas ägor
Scala Ulnarum

1 Arnewi ms