A5:118-119

(Rubrik:) Rasbo häradh        Funnebo sochn

Notarum Explicatio

A.       Bodarna ähr itt skattehemman   10 öreßland
B.       Vthsäde till detta hemman det ena åhreet
           i södra giärdet                                             33 tunnor
C.       En wret till samma åhr                                 1/4 tunna
D.       Vthsäde det andra åhret till samma hemman 22 tunnor
           En wret till samma åhr, affritat och note-
          
rat medh NB folio 117                                1 3/4 tunnor
E.        En wret till samma åhr                                 3/4 tunnor
F.        Höö aff linder i norra giärdet                       16 laß
G.        Höö aff en lindh i södra giärdet                   30 laß
H.        Höö aff en engesfiell på stor enghen            10 laß
i.          En engesfiel till Funbo prästegårdh, specifi-
            cerat folio 147
K.        Stor engen, ligger halffparten till Bodherna
            och den andre halffdelen till Gunnestaa
L.         Denne engen ligger halffparten till Bodherna
            och den andre halffdelen till Gunnestaa, belöper
            sigh höö till Bodherna aff bådhe engierna
            tillhopa                                                       193 laß
            Denne gårdhen äger och halffparten i Gun-
            nesta engh, huilken ähr affritat och noterat
            medh H folio 117, belöper sigh höö till        32 laß

                Till samma hemman ähr ingen skogh,
                      mulebete lijtet

(Karttext:)

Gunnesta ägor
Grund iordh
Ärnewi ägor
Grund iordh
Suagh iordh
Grundh iordh
Leer mylla
Grundh iordh
Ärnewi ägor
Beteß hage
Löffstadh ägor på denne sidhan
Skiällere ägor
Södherby ägor
Scala ulnarum