A5:120

(Rubrik:) Raszbo häradh

Notarum Explicatio

A.        Åby ähr itt skattehemman 12 öreßland
B.        Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret                  7 1/4 tunna
C.        Vthsäde i Skreddere gierdet till samma åhr              12 1/2 tunna
D.        Vthsäde det andra åhret till samma hemman             12 tunnor
E.         Vthsäde i lilla giärdet till samma hemman                  4 1/2 tunna
F.         Hårdhwallß höö widh byen aff ???                         16 laß
            Till denne gårdh ähr 2 enges fieller på
            wijken, affrijtade och noterade medh H folio 114     31 laß
            Till denne gårdh ähr en enges fiell i Ärne-
            wi engh, affritat och noterat medh H
            folio 123                                                                 15 laß
            Till denne gårdhen ähr en engesfiell i
            Tiockestaa i Dannemarkz sochn, affrijtat
            och noterat medh H folio 27

                    Till samma hemman ähr huarken skogh
                                eller mulebete

(Karttext:)

Broby ägor
Sunby ägor
Leer mylla
Leer mylla
Ärnewij ägor
Leer mylla
Beteßhagha
Grund iordh
Gunnesta ägor
Suag iordh
Gunnesta ägor