A5:126-127

(Rubrik:) Rasbo häradh        Funnebo sochn

Notarum Explicatio

A.        Låckestadh ähr 2 gårder, bådhe tilhopa       16 öreßland
B.        Vthsäde till hele byen i norra giärdet            17 tunnor
C.        Vthsäde det andra åhret i westra giärdet      11 1/2  tunna
D.        Vthsäde i södra giärdet till samma åhr          9 3/4 tunnor
E.         Hårdhwallß höö aff norre engen                  6 laß
F.         Hårdhewallß höö aff södher engen              20 laß
G.         Hårdhwallß höö aff lille engen                     4 laß
H.         Smått staar höö aff stoor engen                  15 laß
             En engesfiell till samma byen på wijken
             affrijtat och noterat medh K folio 114         18 laß

                Till denne byen ähr skogh till wedh
                och giärßle, mulebete till nödhtörfften

         Specialis Explicatio

     1.    Norre gården ähr skatte    6 öresland
            Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret      6 3/8 tunnor
            Vthsäde det andra åhret till samma gårdh     8 tunnor
            Höö till samma gårdh                                  24 laß

     2.    Södher gården ähr skatte   10 öreßland
            Vthsäde till denne gårdh det andra åhret       10 5/8 tunnor
i.           En wret till samma åhr                                 3 3/4 tunnor
            Vthsäde det andra åhret till samma gårdh      13 1/4 tunna
K.        En wret till samma åhr                                  3 tunnor
            Höö till samma gårdh                                   39 laß
            Humblegårdh                                               300 stenger
L.         Squalte quarn som går lijtet höst  och wåår

M.        Brunby1 ähr itt skattehemman   10 1/3 öreßland
N.        Vthsäde till detta hemman det ena åhret        19 1/2 tunna
O.        Vthsäde i wreten till samma åhr                     2 3/4 tunnor
P.         Vthsäde det andra åhret i westra giärdet       19 tunnor
Q.        En åker fiell, kommer westre gårdhen i Hallenby <till>,
            specificerat folio 135
R.         En åkerfiel till siette gårdhen i Åkerby, speci-
            ficerat folio 131
S.         Hårdhwallß höö aff engen                             40 laß
            En engesfiell på wijken, affritat och note-
            rat medh T folio 114                                     15 laß

                Till detta hemman ähr skogh till weedh
                och giärßle, mulebete till nödhtörfften

(Karttext:)

Suagh iordh
Åkerby ägor på denna sidhan
Wijby ägor
Grund iordh
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Eggeby ägor
Grund jordh
Ler mylla
Kalfue teppa
Bärby ägor
Ler mylla
Scala ulnarum  
1 Brunby korrigerat från Bärby ms