A5:130-131

(Rubrik:) Rasbo häradh        Funnebo sochn

Notarum Explicatio

A.        Åkerby ähr 7 hemman, alle tilhopa           48 2/3 öreßland
B.        Vthsäde till hele byen det ena åhret i stora
            giärdet, både medh brukat och obrukat
            åker                                                        83 tunnor
            Vthsäde det andra åhret i östra giärdet,
            affrijtat och noterat medh B folio 132       52 tunnor
C.        Vthsäde i wreten till samma åhr                8 1/2 tunna
            Hårdhewallß höö aff Gullwala engh,
            affrrijtat och noterat medh C folio 132     70 laß
D.        Höö aff Lång engen, halff parten hårdh-
            wall och halffparten små starr                  100 laß
E.         En enges fiel till Manbylla, specificerat
            folio 136.

                    Till denne byen ähr skogh till wedh
                    och giärßle, mulebete till nödhtörfften

         Specialis Explicatio

     1.    Norre gården ähr crone      6 öreßland
            Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret  10 1/4 tunna
            Vthsäde det andra åhret till samma gårdh 7 7/16 tunnor
            En wret till samma åhr, affrijtat och note-
            rat medh F folio 132                                1 1/2 tunna
            Höö till samma gårdh                               21 laß
            Humblegårdh till samma gårdh                 150 stänger1

     2.    Den andra gården ähr skatte 6 öreßland
            lijka medh norre gårdhen i åker och engh
F.         En obrukat wret till denne gårdh              1 1/4 tunna

     3.    Den tridie gården ähr skatte 9 öreßland
            Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret  15 5/16 tunnor
            Vthsäde det andra åhret till samma gårdh 11 3/16 tunnor
            En åkerfiell huilken ähr affritat och note-
            rat medh G folio 132                               1/4 tunna
G.        En wret till samma åhr                              2 1/4 tunna
            Höö till samma gårdh                               31 laß
            Humblegårdh till samma gårdh                 180 stenger2

     4.    Den fierde gården ähr crone 6 öreßland
            lijka medh norre gårdhen i åker och engh
            Tuå åker fieller huilka ähra affrijtedhe och
            noterade medh H folio 132                      1/2 tunna
H.        En obrukat wret till denne gårdh               2 1/4 tunna
            Humblegårdh                                           150 stenger

     5.    Den fempte gården ähr skatte 7 2/3 öreßland
            Vthsäde till denne gården det ena åhret    13 1/16 tunnor
            Vthsäde det andra åhret till samma gårdh  9 1/2 tunna
I.          En wret till samma åhr                              3/4 tunnor
            En wret till samma åhr, affritat och noterat
            medh D folio 132                                    3/8 tunnor
            Höö till samma gårdh                               27 laß
            Humblegårdh till samma hemman             160 stenger

     6.    Den siette gården ähr skatte 6 öreßland
            lijka medh norre gårdhen i åker och engh
            En wret till denne gårdh, affrijtat och
            noterat medh E folio 132                          1 1/4 tunna
            En åkerfiell till samma gårdh i Brunby giärde,
            affrijtat och noterat medh F folio 127        3/4 tunnor
            En åkerfiäll till samma gårdh i Hallmby
            Giärde affrijtat och noterat medh G folio
            135                                                         3/4 tunnor   
            
            Humblegårdh                                           150 stenger

     7.    Den siunde gården ähr crone 8 öreßland
            Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret   13 5/8 tunnor
            Vthsäde det andra åhret till samma gårdh  9 5/16 tunnor
K.        En wret till samma åhr bådhe medh bru-
            kat och obrukat åker                                1 3/4 tunnor
            Höö till samma gårdh                                28 laß
            Humblegårdh                                           150 stenger

(Karttext:)

Hallm by bodar ägor
Ler mylla
Halmby ägor
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Scala ulnarum

(Annan anteckning, troligen annan hand:)

Vide paginam seqventem      
1 Korrigerat från laß ms
2 Korrigerat från laß ms