A5:137

(Rubrik:) Funnebo sochn

Notarum Explicatio

A.        Broby ähr 2 hemman, bådhe tilhopa 24 öreßland
B.        Vth säde till bådhe hemmana det ena åhret i
            wester gärdet                                            31 3/4 tunnor
C.        Vth säde det andra åhret till hele byen        24 tunnor
D.        Obrukat åker till samma åhr                       3 tunnor
E.         Hårdhewallß höö aff lille engen                  6 laß
            Hårdhewallß höö aff engen widh kyrkian
            huilken ähr affrijtat och noterat
            medh F folio 145                                       40 laß
F.         En cronefiell huilken haffuer tillförende
            legat till Lillinge, men nu brukas han
            vndher frellßehemmanet i Broby                 1 tunna
            Till denne byen ähr huarken skogh eller mulebete

         Specialis Explicatio

     1.   Norre gården ähr frelße vndher Lundh, 16 öreßland
           Vth säde till denne gårdhen det ena åhret     21 3/16 tunnor
           Vthsäde till denne gårdhen det andra1 åhret 16 tunnor
           Obrukat åker till samma åhr                        1 3/4 tunnor
           Höö aff engerna tillhopa                              30 laß

     2.   Söder gården ähr crone     8 öreßland
           Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret      10 9/16 tunnor
           Vth säde till samma gårdhen det andra åhret  8 tunnor
           Obrukat åker till samma åhr                         1 tunna
           Höö till samma gårdhen                               16 laß

(Karttext:)

Halmby ägor
Lillinge ägor
Grundh iordh
Ler mylla
Ler mylla
Leer mylla
Grundh jordh
Ler mylla
Leeer mylla
Eggeby ägor
Sandhby ägor

(Annan anteckning, trol. annan hand:)

År 1641

(En del blyertsanteckningar)

1 andra korrigerat från ena, möjligen av annan hand, ms