A5:150-151

(Rubrik:) Raasbo häradh      Almunge sochn

         Notarum Explicatio Generalis

A.        Wäszby ähr fyra hemman, alle
            tillhopa                21 1/3 öresland
B.        Vthsäde till hele byen det ena åhret i södra giärdet        30 tunnor
C.        Vthsäde till hele byen det andra åhret i norra giärdet     26 1/2 tunna
D.        Höö aff Stor engen, halffparten hårdhwall och
            halffparten starr                                                           80 laß
E.         Hårdhwallß höö aff lille engen                                      6 laß
            Hårdhwallß höö aff en skogs engh, Fielfinnerna
            benempdh, affritat och noterat medh A folio 153          20 laß
            Hårdhwallß höö aff eet enge stycke, huilket ähr
            affritat och noterat medh B folio 152                            6 laß

                      Till denne byen ähr skogh och mule-
                      bete, fiskewatn till nödh törfften.

         Specialis Explicatio

     1.    Westra gården ähr academiae 5 öresland
            Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret                       7 tunnor
            En wret till samma åht affritat och note-
            rat medh B folio 152                                                    1 1/4 tunnor
            Vthsäde det andra åhret till samma gårdh                      6 3/16 tunnor
            En wret till samma åht affritat och note-
            rat medh A folio 152                                                    1 1/2 tunna
            Höö till denne gårdhen aff engerne tilhopa                     28 laß
            En engeshagha till samma gårdh affritat
            och noterat medh C folio 152                                       4 laß

     2.    Den andra gården ähr frelse    3 1/3 öresland
            Vthsäde till denne gården det ena åhret                         4 11/16 tunnor
            Vthsäde det andra åhret till samma gårdh                      4 1/8 tunna
            Höö till samma gårdh                                                   17 laß
            En enges hagha till samma gårdh affrijtat
            och noterat medh D folio 152                                       5 laß

     3.    Den tridie gården ähr skatte    6 öresland
            Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret                       8 7/16 tunnor
            Vthsäde det andra åhret till samma gårdh                      7 3/8 tunnor
            Höö till samma gårdh aff engierna tillhopa                     31 laß
F.         En enges hagha                                                            5 laß
                   Denne gårdhen haffuer squalte qwarn
                   som går litet höst och wåår.

     4.    Den fierde gården ähr crone    7 öresland
            Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret                       9 13/16 tunnor
            Vthsäde det andra åhret till samma gårdh                      8 3/4 tunnor
            Höö till samma gårdh aff engierna tillhopa                     36 laß
            Höö aff en engeshagha till samma gårdh aff-
            ritat och noterat medh F folio 152                                 8 laß
                   Denne gårdhen haffuer squalte quarn
                   som går litet höst och wåår

(Karttext:)

Grund jordh
Lermylla
Eby ägor
Grund jordh
Grundh jordh
Leer mylla
Grundh jordh
Grund jordh
Kiäringhe siön
Scala ulnarum