A5:157

(Rubrik:) Almunge sochn

Notarum Explicatio

A.        Kinnesta ähr 2 hemman bådhe
            tillhopa                  14 öresland
B.        Vthsäde till hele byen i norra giärdet      7 tunnor
C.        Vthsäde i lilla giärdet till samma åhr       5 3/4 tunnor
D.        Vthsäde till hele byen det andra åhret    11 3/4 tunnor
E.         Hårdhwalß höö aff by engen                 40 laß
            Höö aff en skogz engh, halffparten hårdhwall
            och halffparten starr, affritat och
            noterat medh A folio 156                      20 laß
            Starrhöö aff skogs engen, affritat
            och noterat medh B folio 156                6 laß
                   Till denne byen ähr skogh och
                   mulebete till nödhtörfften

         Specialis Explicatio

      1.   Norre gården ähr crone 10 öresland
            Vthsäde till denne gården det ena året   9 9/16 tunnor
            En wret till samma åhr, affritat och
            noterat medh C folio 156                      1 1/4 tunna
            Vthsäde det andra åhret                        8 3/8 tunnor
            Höö till samma gårdh                            47 laß

      2.   Södher gården ähr frelße 4 öreland
            Vthsäde det ena året till denne gård       3 5/8 tunnor
            Vthsäde till samma gård det andra
            åhret                                                     3 5/16 tunnor
            Höö till samma gårdh                            19 laß

(Karttext:)

Eby ägor på denna sidan
Grund jordh
Leer mylla
Grund jordh
Öößby ägor
Ler mylla
Grundh jordh
Kammestaa ägor
Scala ulnarum