A5:162-163

(Rubrik:) Raasbo häradh      Raasbo sochn

         Notarum Explicatio Generalis

A.        Åhrby ähr 4 heman, alle tilhopa  42 2/3 öresland
B.        Vthsäde till hele byen i westra giärdet                35 tunnor
C.        Vthsäde i östra giärdet till samma åhr                 19 tunnor
D.        Vthsäde det andra åhret i södra giärdet              41 tunna
E.         Stor engen, halffparten hårdhwaldh och halffpar-
            ten starrbotn widh paß till                                  40 laß
F.         Södher engen hårdhwaldh                                 26 laß
G.        Lille engen hårdhwall                                         6 laß

                    Till denne byen ligga skogs enger widh Långh-
                    siön, noterade medh E folio 165                50 laß

                    Till Åhrby ähr skogh, mulebete och fiskiewatn
                                till nödhtörfften

         Specialis Explicatio

      1.   Östra gården ähr academiae              10 öresland
            Vthsäde till denna gården det ena åhret             12 5/8 tunnor
H.        En åker wret till samma åhr                               1 1/8 tunna
            Vthsäde det andra åhret                                    9 9/16 tunnor
I.          En wret till samma åhr                                       1 1/2 tunna
            Höö widh byen till denne gårdhen                     16 laß
            Höö aff skogz engerna wid Långhsiön som ähra
            noterade medh E folio 165                                11 laß

      2.   Den andra gården ähr academiae       11 öresland
            Vthsäde det ena åhret                                       14 1/4 tunna
K.        En åker wret till detta åhret                               5/8 tunnor
L.         En wret till samma åhr                                      3/4 tunnor
            Vthsäde det andra åhret                                   10 7/8 tunnor
            En åkerfiell i södra giärdet noterat medh MB     1 1/2 tunna
            Höö aff by engerna till denne gårdh                   19 laß
            Höö aff skogsengerna                                       13 laß

      3.   Den tridie gården ähr och academiae 11 öresland,
            lijka medh den andra gården i åker och engh
M.       En obrukat åker wret till denne gården              1 1/2 tunna
            En åkerfiel i södra giärdet, noterat med NB      1 3/4 tunnor

      4.   Den fierde gården ähr skatte             10 öresland,
            lijka medh den östra gården i åker och engh
N.        En wret till denne gårdhen                                1 1/4 tunna
O.        Tre wreter till samma gårdh, alle tillhopa           1 1/8 tunna
                  Till denne gården ähr een vthiordh i Ekeby
                  giärde, huilken ähr affrijtat folio 169,  3 1/2 öreßland,
                  på huilken sååß det ena åhret 3 1/4 tunnor, det andra
                  åhret 2 1/8 tunnor. Höö till 5 laß.

(Karttext:)

Swagh jordh
Kallestaa ägor
Leer mylla
Sandhbollß ägor
Grundh jordh
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Sandebolß ägor
Westlötz ägor
Leer mylla
Leer mylla
Ekeby ägor
Ekeby ägor
Wistby ägor
Scala ulnarum