A5:164

(Rubrik:) Raasbo härädh

         Notarum Explicatio Generalis

A.        Sandebolet ähr itt skattehemman, 8 öresland
            J samma hemman ligger och en academiae
            vthiordh, kallas Giöckzbyen         4 öresland
B.        Vthsäde i södra giärdet till skattegården
            och vthiordhen tillhopa                           14 tunnor
C.        Vthsäde det andra åhret                         10 3/4 tunnor
D.        En åker wret till samma åhr                     3/4 tunnor
E.         Engh till samma hemman, halffparten hårdh-
            wall och halffparten starr bottn widh paß 30 laß
            En skogz engh widh Långh siön, noterat medh
            D folio 165                                            10 laß
F.         Starr engh widh byen                             10 laß
            Till sandhbolet ligger itt torp, hwilket ähr
            affrijtat och specificerat folio 165

                Till denne gårdhen ähr skogh, mule-
                bete och fiskiewatn till nödhtörfften

(Karttext:)

Grundh jordh
Åreby ägor
Årstaa ägor
Ler mylla
Leer mylla
Åreby ägor
Wistby ägor