A5:166-167

(Rubrik:) Raasbo häradh        Raasbo sochn

Notarum Explicatio

A.        Karby ähr 7 hemman, alle tilhopa 64 öresland
B.        Vthsäde till hele byen det ena åhret i Stånge-
            bergs giärdet, både medh brukat och obrukat åker   64 tunnor
C.        Vthsäde till hele byn det andra åhret i Kyrkie-
            giärdet, både medh brukat och obrukat åker            37 tunnor
D.        Vthsäde i Staffz giärdet till samma åhr både medh
            brukat och obrukat åker                                          24 tunnor
E.         Vthsäde i lilla giärdet till samma åhr                          10 tunnor
F.         Obrukat åker i samma gierde                                   6 tunnor
G.         Höö aff linder                                                          6 laß
H.         Hårdewalß höö aff by engen                                   30 laß
I.           Hårdewalß höö aff södher engen                             41 laß
K.         Hårdhewalß höö aff Ny engen, mykit skogig            8 laß
             Till denne by ähr öde skogs enger affrijtede
             och specificerade folio 168

                    Till denne byn ähr skogh till wedh och giärsle,
                                  mulebete till nödhtörfften

         Specialis Explicatio

     1.    Norre gården ähr crone         8 öresland,
            hafwer tillförende warit skatte och legat öde 16 åhr
            och der jgienom kommit vndher cronan och ligger ännu ödhe.
            Vthsäde det ena åhret i Stångebergs giärdet              8 tunnor
            Vthsäde det andra åhret aff de andre tri gier-
            derna tillhopa                                                           8 7/8 tunnor
            Obrukat åker till samma åhr                                     3/4 tunnor
            Hårdewalß engh till                                                  10 laß

     2.    Den andra gården ähr crone  8 öresland,
            hafwer tillförende warit skatte och igienom öde-
            liggande kommit vnder cronan
            Lijka medh norre gården i åker och engh

     3.    Den tridie gården ähr frelße vnder Skielby 8 öresland
            Vthsäde det ena åhret i Stångebergs gierdet              15 tunnor
            Vthsäde det andra åhret aff de tre giärderna
            tillhopa                                                                     16 5/8 tunnor
            Obrukat åker till samma åhr                                      1 3/8 tunnor
            Hårdewalß engh till samma hemman                          20 laß

     4.    Den fierde gården ähr frelße  6 öresland
                        ligger ödhe
            Vth säde till detta hemmanet det ena åhret i Stån-
            gebergs giärdet                                                         6 tunnor
            Vthsäde det andra åhret i de tre gierderna                 6 5/8 tunnor
            Obrukat åker till samma åhr                                      9/16 tunna
            Hårdhewalß engh                                                     8 laß

     5.    Den fempte gården ähr academiae 10 öresland1
            Vthsäde det ena åhret till detta hemmanet i Stånge-
            bergs giärdet                                                            10 tunnor
            Vthsäde det andra åhret i de trj giärderna tilhopa       11 1/16 tunna
            Obrukat åker till samma åhr                                      15/16 tunnor
            Hårdhewalß engh                                                     13 laß

     6.    Den siette gården ähr frelße vnder Skielby, 10 1/2 öresland
            Vthsäde det ena åhret till detta hemmanet i
            Stångebergz giärdet                                                  10 1/2 tunna
            Vthsäde det andra åhret i de tre giärderna                 11 7/16 tunna
            Obrukat åker till samma åhr                                      1 tunna
            Hårdewalß engh                                                       15 laß

     7.    Den siunde gården ähr frelße vnder Skielby, 6 öresland
            Vthsäde det ena åhret till detta hemmanet
            i Stångebergs giärdet                                                6 1/2 tunna
            Vthsäde det andra åhret i de tre gierderna               
            tillhopa                                                                     7 3/16 tunnor
            Obrukat åker till samma åhr                                     5/8 tunnor
            Hårdewallß engh                                                      9 laß

(Karttext:)

Sämmestaa ägor
Moo jordh
Gräns ägor
Moo jordh
Leer mylla
Grundh jordh
Moo jordh
Leer mylla
Moo jordh
Leer mylla
Moo jordh
Moo jordh
Leer mylla
Moo jordh
Stymbninge ägor
Moo jordh
Stymbninge ägor
Stymbninge ägor
Scala ulnarum

1 oresland ms