A5:170-171

(Rubrik:) Raasbo häradh        Raasbo sochn

Notarum Explicatio

A.        Grän ähr 6 heman, alle
            tillhopa               55 1/2 öresland
B.        Vth säde till hele byn det ena åhret
            i södra giärdet                                            67 tunnor
C.        Vthsäde det andra åhret i norra giärdet       31 1/2 tunna
D.        Vthsäde i Biörke giärdet till samma åhr        23 1/2 tunna
E.         Hårdewalß höö aff Löt engen                     36 laß
F.         Hårdewalß höö aff lille engen                      20 laß

                Till denne by ähr skogh til wed
                och giärsle, mulebete til nödtörfften

         Specialis Explicatio

     1.    Norra gården ähr frelse vnder
            Stöffla                                                        8 öresland
            Vthsäde det ena åhret i södra giärdet          9 5/8 tunnor
            En wret til samma åhr affrijtat och
            noterat medh A folio 172                            7/8 tunnor
            En wret til samma åhr affrijtat och
            noterat medh B folio 172                            3/8 tunnor
            Vthsäde det andra åhret i norra giärdet        4 1/2 tunna
            Vthsäde i Biörke gierdet till samma åhr       3 3/8 tunnor
            En obrukat wret affrijtat och note-
            rat medh C folio 172                                  1/2 tunna
            Hårdewalß engh                                         8 laß
            Starr höö aff skogs engen, affrijtat
            och noterat medh D folio 172                     30 laß

     2.    Den andra gården ähr skatte 9 öresland
            Vthsäde till detta hemmanet det ena åhret    10 13/16 tunnor
            En wret till samma åhr affrijtat och noterat medh
            E folio 172                                                 1 1/4 tunna
            Vthsäde det andra åhret i norra gierdet        5 1/16 tunna
            Vthsäde i Biörkegiärdet till samma åhr        3 3/4 tunnor
            Hårdewalß engh                                         9 laß
            Starr höö aff skogz engen, aff rijtat och noterat
            medh F folio 173                                        14 laß

     3.    Den andra gården ähr academiae 5 öresland
            Vthsäde det ena åhret i södra giärdet          6 tunnor
            Vthsäde det andra åhret i norra giärdet       2 13/16 tunnor
            Vthsäde i Biörke gierdet till samma åhr       2 1/16 tunnor
            En wret till samma åhr affrijtat och noterat
            medh G folio 173                                       3/8 tunna
            Hårdewals engh widh byen                         5 laß
            Starr höö aff en skogs engh, affrijtat och note-
            rat medh H folio 173                                  18 laß 
            Starr höö aff en skogs engh till samma hemmanet,
            affrijtat och noterat med I folio 173              6 laß
            Starr höö aff en skogs engh till samma hemman,
            affrijtat och noterat med K folio 173           7 laß

     4.    Den fierde gården ähr academiae 9 öresland
            Vthsäde till detta hemmanet det ena åhret    10 13/16 tunnor
            En wret till samma åhr, affrijtat och noterat medh
            L folio 173                                                  1/2 tunna
G.        En wret til samma åhr                                  1/2 tunna
            Vthsäde det andra åhret i norra giärdet        5 1/16 tunna
            Vthsäde i Biörke gierdet till samma åhr        3 3/4 tunnor
            Hårdewals engh wid byen                           9 laß
            Starr höö aff skogs engh affrijtat och noterat
            med M folio 173                                         30 laß
            Starr höö aff en skogs engh till samma hemman,
            affrijtat och noterat med N folio 173           5 laß

     5.    Den fempte gården ähr skatte 12 1/2 öresland
            Och til samma hemman ähr en vthiordz engh, 2 öresland,
            Håffgårdhen benemdh
            Vthsäde till detta hemmanet det ena åhret    15 1/16 tunna
            En wret til samma åhr affrijtat och note-
            rat medh O folio 173                                  1 tunna
            Vthsädhe i biörkegierdet til samma åhr        5 1/4 tunna
            Vthsädhe det andra åhret i norra gierdet      7 1/16 tunna
            En wret til samma åhr, affrijtat och noterat
            medh P folio 173                                        1/2 tunna
            En obrukat wret till samma åhr, affrijtat och
            noterat medh Q folio 173                            1 1/2 tunna
            Hårdewalß engh wid byen                           13 laß
            Starr höö aff vth iordz engen, affrijtat och note-
            rat medh R folio 173                                   30 laß
            Starr höö aff en skogs engh, affrijtede och notera-
            de medh S folio 173                                    8 laß
            Starr höö aff en skogs engh, affrijtede och notera-
            de medh T folio 173                                    6 laß
            Starr höö aff en skogs engh til samma hemman,
            affrijtede och noterade medh V folio 173     24 las

     6.    Den siette gården ähr crono 12 öresland
            Vthsäde det ena åhret i södra giärdet           14 7/16 tunnor
H.        En wret til samma åhr                                  5/16 tunnor
            Vthsäde det andra åhret i norre giärdet        6 3/4 tunnor
            Vthsäde i Biörke giärdet til samma åhr         5 1/16 tunna
            En wret til samma åhr, affrijtede och notera-
            de medh W folio 173                                  3/4 tunnor
            En wret till samma åhr, affrijtat och noterat
            medh X folio 173                                        7/8 tunnor
            Hårdewalß engh wid byn                            12 laß
            Starr höö aff en skogs engh, affrijtat och note-
            rat medh Y folio 173                                   18 laß
            Starr höö aff en skogs engh, affrijtat och noterat
            medh Z folio 173                                        24 laß
            Starr höö aff en skogs engh, affrijtat och note-
            rat medh NB folio 173                                12 laß

(Karttext:)

Örby ägor
Ler mylla
Grundh jordh
Örby ägor
Moo jordh
Sämmestaadh ägor
Älebyens ägor
Moo jordh
Ler mylla
Ler mylla
Leer mylla
Moo jordh
Sämnestaa ägor
Grund jordh
Kareby ägor
Leer mylla
Moo jordh
Lermylla
Kareby ägor
Leer mylla
Moo jordh
Scala ulnarum