A5:178-179

(Rubrik:) Raasbo härad        Raasbo sochn

          Notarum Explicatio

A.         Yhrstad ähr 3 heman, alle tilhopa 48 öresland
B.         Vthsäde till hele byen det ena åhret i östra
             giärdet                                                         44 tunnor
             En wret till samma åhr, affrijtat och noterat
             medh NB folio 180                                       4 tunnor
C.         Vthsäde det andra åhret till hele byen            30 tunnor
D.         Höö aff öster engen, ahlffparten hårdhwall och
             halffparten starr                                            34 laß
E.          Hårdewals höö aff wester engen                   40 laß
             Höö aff Hedhan, affrijtat och noterat
             medh F folio 180                                          30 laß
             Der som står noterat medh F ähr en crono
F.          engesfiell och nu brukas han vndher Sahlstad

                      Till denne by ähr skogh och mulebete
                      till nödhtörfften, fiskiewatn lijtet

          Specialis Explicatio

     1.     Norre gården ähr skatte      16 öresland
             Vthsäde det ena åhret till detta hemmanet      15 15/16 tunnor
             Vthsäde det andra åhret till samma hemman   10 tunnor
             En wret till samma åhr, affrijtat och note-
             rat medh C folio 180                                     3 1/2 tunn
             Höö aff engerna widh byen                            25 laß
             Höö aff Hedhan till samma hemman               10 laß

     2.     Den andra gården ähr skatte      16 öresland,
             lijka medh norra gårdhen i åker och engh
             En wret till detta hemman, afffrijtat och
             noterat medh D folio 180                               3 tunnor

     3.     Den tridie gården ähr crono       16 öresland,
             lijka medh norra gårdhen i åker och engh
             En wret till detta hemman, afffrijtat och
             noterat medh E folio 180                                1 1/2 tunna
             En wret till samma hemmanet, afffrijtat och
             noterat medh G folio 180                                1 5/8 tunnor

(Karttext:)

Hammarby ägor
Hammarby ägor
Hammarby ägor
Ler mylla
Beteß hagha
Godh ler mylla
Örby ägor
Leer mylla
Wester Walby ägor
Leer mylla
Kallfue teppor
Wester Walby ägor
Leer mylla
Örby ägor
Leer mylla
Sämmestaa ägor
Scala ulnarum