A5:194-195

(Rubrik:) Raasbo häradh        Raasbo sochn

          Notarum Explicatio

A.         Leyestad ähr 6 hemman alle
             tilhopa               40 öresland
B.         Vthsäde det ena åhret till hele byen              40 tunnor
C.         Vthsäde det andra åhret till hele byen           36 tunnor
D.         Hårdewalß höö aff Stoor engen                   60 laß
E.          Hårdewalß höö aff by engen                       40 laß
F.          Höö aff Wester engen                                 20 laß
             En engesfiäll till Raßbo klåckere gardh, note-
             rat medh Q, hwilken ähr specificerat folio 193
             En åkerfiel till samma gårdh, noterat
             medh NB, hwilken ähr specificerat folio 193
             En engesfiell till Träfflinge, noterat med
             R, hwilken ähr1 specificerat folio 189
             En åkerfiel till 3 i Öster Walby2, noterat medh S,
             och ähr specificerat folio 202

                Till denne byen ähr hwarken skogh
                eller mulebete annat än som i Trädes giärdet

          Specialis Explicatio

     1.     Norre gården ähr skatte        8 öresland
             Vthsäde det ena åhret till detta hemmanet    8 tunnor
             Vthsäde det andra åhret till detta hemman 7 3/16 tunnor
G.         En wret till samma åhr                                 1 tunna
H.         En wret till samma åhr                                 3/4 tunnor
             Höö aff engerna tillhopa till samma hemman 24 laß

     2.     Den andra gården ähr frelße  8 öresland,
             lijka medh norre gården i åker och engh
I.           En wret till denne gård                                7/8 tunnor
K.         En obrukat wret till denne gårdh                 3/4 tunnor

     3.     Den tridie gården ähr skatte   8 öresland,
             lijka medh norre gården i åker och engh
L.         En wret till denne gårdh                               3/4 tunnor
M.        En wret till samma gårdh                             3/4 tunnor
N.        En obrukat wret till samma gårdh                 3/4 tunnor

     4.     Den fierde gården ähr frelße vndher
             Heßleby                                4 öresland,
             Vthsäde det ena åhret till denne gård           4 tunnor
             Vthsäde det andra åhret till samma gårdh    3 9/16 tunnor
O.         En wret till samma åhr                                1/4 tunna
             Höö aff engerna tillhopa                             12 laß

     5.     Den fempte gården ähr frelße 6 öresland,
             Vthsäde det ena åhret till denne gårdh         6 tunnor
             Vthsäde det andra åhret                             5 3/8 tunnor
             Höö aff engerna tilhopa                              18 laß

     6.     Den siette gården ähr frelße   6 öresland,
             lijka medh den fempte gården i åker och engh
P.         En wret till denne gårdh                              3/4 tunnor

(Karttext:)

Öster Walby ägor på denna sijdan
Westerstadz ägor på denna sidan
Grund jordh
Leer mylla
Kalfwe teppor
Grund jordh
Ler mylla
Prästebolß ägor på denna sijdan
Leermylla
Leer mylla
Leer mylla
Grund jordh
Nibbela ägor
Grund jordh
Leer mylla
Grund jordh
Träfflinge ägor på denna sidan
Grund jordh
Grund jordh
Nibella ägor på denna sidan
Scala ulnarum                                                  
1 ahr ms
2 Oster Walby ms