A5:198-199

(Rubrik:) Raasbo häradh        Raasbo sochn

          Notarum Explicatio

A.         Westerstad ähr 5 hemman, alle
             tillhopa                                 54 2/3 öresland
B.         Vthsäde till hele byen det ena åhret             74 tunnor
C.         Obrukat åker i samma giärde                      4 tunnor
D.         Vthsäde det andra åhret i Södher giärdet    32 1/2 tunna
E.          Vthsäde i lilla giärdet till samma åhr            20 tunnor
             En wreet till samma åhr affrijtat och noterat
             medh A folio 199                                      1 1/2 tunna
F.          Hårdewallß höö aff by engen                     50 laß
G.         Hårdewalß höö aff lille engen                     10 laß
             Höö aff engen widh Öster Walby, affrijtat
             och noterat medh G folio 203                     58 laß
             Höö aff Kråk engen, affrijtat och noterat
             medh H folio 200                                       7 laß

             Till denne byen ähr skogh lijtet till
             weedh och giärßle, mulebete till nödhtörfften1

          Specialis Explicatio

     1.     Norre gården ähr crone         6 öresland
             Vthsäde det ena åhret till denne gården       8 1/16 tunna
             Obrukat åker i samma giärde                     7/16 tunnor
             Vthsäde det andra åhret till samma gården  5 7/8 tunnor
             En wret till samma åhr, affritat och note-
             rat medh G folio 198
             En heste hagha till samma gårdh, hwilken
             duger till åker, affrijtat och noterat medh
             M folio 198
             Höö aff alla engerna tillhopa                       14 laß

     2.     Den andra gårdhen ähr skatte 12 1/3 öresland
             Vthsäde det ena åhret till denne gårdh         16 11/16 tunna
             Obrukat åker till samma åhr                        15/16 tunna
             En wret till samma åhr, hwilken ähr affrij-
             tat och noterat medh F folio 197                 1/2 tunna
             En wret till samma åhr, affrijtat och
             noterat medh K folio 197                            2 tunnor
             Vthsäde det andra åhret till samma gårdh    12 1/8 tunna
             En wret till samma åhr, affrijtat och note-
             rat medh E folio 197                                   2 1/4 tunna
             En wret till samma åhr, affrijtat och note-
             rat medh C folio 197                                   3 3/4 tunnor
             En wret till samma åhr, affrijtat och note-
             rat medh L folio 197                                    2 tunnor
             En enges hagha till samma gårdh, affrij-
             tat och noterat medh B folio 197                  3 laß
             En enges hagha till samma gårdh, affrij-
             tat och noterat medh i folio 197                    4 laß
             Höö aff alla engerna tillhopa                        28 laß
             Hiul qwarn som går höst och wår till
             samma hemman

     3.     Den tridie gårdhen ähr skatte   6 2/3 öresland
             Vthsäde dhet ena åhret till denne gårdh        9 tunnor
             Obrukat åker till samma åhr                        1/2 tunna
             Vthsäde det andra åhret till denne gårdh      6 9/16 tunnor
             En wret till samma åhr1, både medh bru-
             kat och obrukat åker, affrijtat och note-
             rat medh D folio 197                                   2 1/2 tunna
             Höö aff alla engerna tillhopa                        15 laß

     4.     Den fierde gårdhen ähr frelße
             vndher Elffgiärde                     12 öresland
             Vthsäde det ena åhret till denna gård           16 3/16 tunnor
             Obrukat åker till samma åhr                        7/8 tunnor
             Vthsäde det andra åhret till samma gård      11 13/16 tunnor
             En wret till samma åhr, affrijtat och
             noterat medh N folio 197                            5 3/4 tunnor
             Höö aff alla engerna tillhopa                        27 laß
             Denne gården haffwer qwarnestelle,
             hwilket kunde brukas höst och wåår

     5.     Den fempte gården ähr skatte  17 2/3 öresland
             Vthsäde det ena åhret till denna gård           23 7/8 tunnor
             Obrukat åker till samma åhr                        1 1/4 tunna
             Vthsäde det andra åhret till samma gård      17 7/16 tunnor
             En wret till samma åhr, affrijtat och
             noterat medh O folio 197                            7 tunnor
             En heste hagha till samma gårdh, hwil-
             ken duger till åker, affrijtat och note-
             rat medh H folio 197
             En enges fiäll widh Öster bergha engh,
             affrijtat och noterat medh I folio 197            1/2 laß
             Höö aff alla engerna tilhopa                         40 laß
             Denne gårdhen haffwer qwarne-
             stelle som kunde brukas höst och wåår

(Karttext:)

Tienligh till åker
Grundh jord
Tienligh till åker
Grundh jordh
Grundh jordh
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Grund jordh
Öster Walby ägor
Grund jordh
Lundhby ägor på denna sidan
Leer mylla
Grund jordh
Grund jordh
Leer mylla
Leyestad ägor på denna sidan
Prestebollß ägor på denna sidan  

1 ahr ms