A5:200

(Rubrik:) Raasbo häradh

          <Notarum Explicatio>

A.         Öster Bergha ähr 3 hem-
             man, alle tilhopa      16 öresland
B.         Vthsäde det ena åhret i westra
             giärdet till hele byen                             12 3/4 tunnor
C.         Vthsäde i lilla giärdet til samma åhr       7 1/2 tunna
D.         Vthsäde det andra åhret till hele
             byen i östra giärdet                              8 1/4 tunna
E.         Vthsäde i södra giärdet til samma åhr    9 tunnor
F.         Höö aff Kråkengen, halfparten hårdh
             walldh och halfparten måßebåttn
             widh paß                                             50 laß
G.         Små starr höö aff Starputa                  36 laß
H.         Twå enges fieller till Westersta,
             specificerat folio 199
I.           En engesfiell som lyder til största skatte-
             hemmanet i Westerstaaa, specificerat folio 199
K.         En enges fiell til Raaßbo prästegårdh,
             specificerat folio 193
             Till denne byen ähr skogh och mulebete
             mykit lijtet

          Specialis Explicatio

     1.     Norre gården ähr crono 4 öresland
             Vthsäde det ena åhret                         5 1/16 tunna
             Vthsäde det andra åhret                      4 5/16 tunna
L.          En wret till samma åhr                         3/8 tunnor
             Höö, halff parten starr och
             halffparten hårdhwalldh                       21 laß

     2.     Millangården ähr frelße
            
vnder  Lydinge               6 öresland
             Vthsäde till detta hemmanet det
             ena åhret                                            7 9/16 tunnor
             Vthsäde det andra åhret                      6 7/16 tunnor
M.        En wret till samma åhr                         3/8 tunnor
             Höö, halffparten starr och halff-
             parten hårdhwall                                 31 laß

     3.     Södher gården ähr frelße vndher
             Lydinghe                       6 öresland
            
Lijka medh Millan gårdhen i åker
             och engh
N.         En wret till samma gårdh                    3/4 tunnor

(Karttext:)

Håffß ägor på denna sidan
Scala ulnarum
Leermylla
Öster Walby ägor på denna sidan
Ler mylla
Ler mylla
Ler mylla
Håffß  ägor på denna sidan
Kalffwe teppa
Beteß haga
Ströya ägor
Ströya ägor på denna sidan