A5:202-203

(Rubrik:) Raasbo häradh        Raasbo sochn

          Notarum Explicatio

A.         Öster Walby ähr 6 hemman,
             alle tillhopa         47 2/3 öresland
B.         Vthsäde till hele byen det ena åhret i nor-
             ra giärdet                                                      20 1/2 tunna
             Obrukat åker till hele byen i samma gierde,
             affrijtat och noterat medh I folio 201               3 tunnor
C.          Vthsäde i östra giärdet till samma åhr            25 1/2 tunna
D.          Vthsäde det andra åhret till hele byen            27 3/4 tunnor
E.          Vthsäde i westra giärdet till samma åhr          16 7/8 tunnor
F.          Hårdewalß höö aff Stor engen till hele byen   130 laß
             Höö aff Catt engen, affrijtat och noterat
             medh H folio 201                                          32 laß
I.           Westersta engh, hwilken ähr specificerat
             folio 199

             Till denne byen ähr skogh lijtet till
             wedh och giärsle, mulebete till nödhtörfften

          Specialis Explicatio

     1.     Westra gården ähr skatte     7 öresland
             Vthsäde till detta hemmanet det ena åhret       6 11/16 tunnor
             Obrukat åker i samma giärde                         7/16 tunnor
             Vthsäde till detta hemmanet det andra åhret       6 1/2 tunna
             En wret till samma åhr, affrijtat och note-
             rat medh R folio 201                                      1 3/8 tunnor
             Höö aff Stoor engen till detta hemmanet         19 laß
             Höö aff Cattengen till samma gårdh                5 laß
             Höö aff en enges hagha till samma gårdh,
             affrijtat och noterat medh V folio 201             4 laß

     2.     Den andra gården ähr crone 6 öresland
             Vthsäde till detta hemmanet det ena åhret       5 3/4 tunnor
             Obrukat åker i samma giärde                         3/8 tunnor
             En wret till samma åhr1 både medh bru-
             kat och obrukat åker, affrijtat och note-
             rat medh R folio 201                                      1 3/8 tunnor
             Vthsäde det andra åhret till samma hemman   5 1/2 tunna
             Höö aff Stor engen till samma hemman           16 laß
             Höö aff Cattengen till samma gårdh                5 laß

     3.     Den tridie gården ähr skatte 10 öresland2
             Vthsäde det ena åhret till detta hemman          9 9/16 tunnor
             Obrukat åker i samma giärde                         5/8 tunnor
             Vthsäde det andra åhret till samma hemman    9 5/16 tunnor
             En åkerfiel till samma hemman, affrijtat
             och noterat medh S folio 201                         4 1/4 tunna
             En wret till samma hemman, affrijtat
             och noterat medh M folio 201                        4 tunnor
             Obrukat åker i samma wret                           1/4 tunna
             En wret till samma åhr, affrijtat och
             noterat medh N folio 201                              1/4 tunna
             Höö aff Stoor engen                                      27 laß
             Höö aff Catt engen                                        7 laß

     4.     Den fierde gården ähr crone 5 2/3 öresland
             Vthsäde det ena åhret till detta hemman          5 3/8 tunnor
             Obrukat åker i samma giärde                         5/16 tunnor
             En wret till samma åhr, affrijtat
             och noterat medh Q folio 201                        1 1/2 tunna
             Vthsäde det andra åhret till samma hemman   5 1/4 tunnor
             Höö aff Stor engen                                        15 laß
             Höö aff Catt engen                                        3 laß

     5.     Den fempte gården ähr frelße
             vnder Frötuna                      9 öresland
             Vthsäde det ena åhret till detta hemman          8 15/16 tunnor
             Obrukat åker i samma giärde                         1/2 tunna
             Vthsäde det andra åhret till samma hemman    8 tunnor
             Twå obrukade wretesteller affrijtat
             och noterat medh P folio 201                         1 3/4 tunnor
             Ett obrukat wretestelle affrijtat
             och noterat medh O folio 201                        1/2 tunna
             Höö aff Stor engen till samma hemman           24 laß
             Höö aff Catt engen till samma hemman,
             hwilka teger ähra vndher kråkebolet,
             och de ähra affrijtede och noterade
             medh G folio 201                                          6 laß

     6.     Den siette gården ähr crono 10 öresland,
             lijka medh tridie gården i åker och engh
             En wret till detta hemman affrijtat
             och noterat medh L folio 201                         1 7/8 tunnor
             En obrukat wret till samma hemman,
             affrijtat och noterat medh S folio 201              2 3/4 tunnor
             En enges hagha till samma hemman,
             affrijtat och noterat medh T
             folio 201                                                        4 laß

(Karttext:)

Swag jord
Swagh jordh
Ler mylla
Grundh jordh
Leer mylla
Westersta ägor på denna sidan
Håffz ägor på denna sidan
Leer mylla
Leer mylla
Berga ägor
Leer mylla
Leer mylla
Berga ägor på denna sidan
Westersta ägor på denna sidan
Leyestaa ägor
Kräby ägor
Nibbela ägor
Scala ulnarum             
1 ahr ms
2 oresland ms