A5:204-205

(Rubrik:) Raasbo häradh        Raasbo sochn

          Notarum Explicatio

A.         Åhstad ähr 5 hemman,
             alle tilhopa      24 öresland
B.         Vthsäde till hele byen det ena åhret      46 tunnor
C.         Obrukat åker i samma gierde              6 1/2 tunna
D.         Vthsäde det andra åhret i Södher
             giärdet                                                32 tunnor
E.          Obrukat åker till samma åhr
             i wreterna                                           5 1/2 tunna
F.          Små starr höö aff by engen                 60 laß
G.         Hårdewalß höö aff siöö engen             66 laß
H.         Hårdewalß höö aff lille engen              14 laß

                   Till denne byen ähr skogh
                   till weed och giärsle, mulebete till
                   nödhtörfften

          Specialis Explicatio

     1.     Norre gården ähr frelße
             vndher Lenna     4 öresland
             Vthsäde i norra giärdet                        7 5/8 tunnor
             Obrukat åker i samma giärde               1 1/16 tunna
             Vthsäde det andra åhret i södra
             giärdet                                                 5 5/16 tunnor
             Obrukat åker i wreterna                      7/8 tunnor
             Engh till samma hemman                      23 laß

     2.     Den andra gården ähr frelße
             vndher Lenna      4 öresland
             Lijka medh norre gården i åker
             och engh

     3.     Den tridie gården ähr skatte 9 öresland
             Vthsäde i norre giärdet det ena åhret    17 1/4 tunna
             Obrukat åker i samma giärde               2 7/16 tunnor
             Vthsäde det andra åhret i södhra
             giärdet                                                 12 tunnor
             Obrukat åker i wreterna til samma åhr  2 1/16 tunnor
             Engh till samma hemman                       53 laß

     4.     Den fierde gården ähr crono 4 öresland,
             lijka medh den norra gården i åker1
             och engh

     5.     Den fempte gården ähr frelße 5 öresland2
             vndher Stöffla
             Vthsäde det ena åhret i norra
             giärdet                                                 5 3/4 tunnor
             Obrukat åker i samma giärde               13/16 tunnor
             Vthsäde det andra åhret i södra
             giärdet                                                 4 tunnor
             Obrukat åker i wreterna till
             samma åhr                                           11/16 tunnor
             Engh till samma hemman                       18 laß

(Karttext:)

Österstaa3 ägor på denna sidan
Swag jordh
Swagh jordh
Swagh jordh
Swag jordh
Swagh jordh
Grundh jordh
Leer mylla
Ler mylla
Leer mylla
Ler mylla
Beteß haghar
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Sandebolß ägor
Leer mylla
Sandebolß ägor på denna sidan
Scala ulnarum

1 aker ms
2 oresland ms
3 Osterstaa ms