A5:206-207

(Rubrik:) Raasboo häradh        Raasbo sochn

          Notarum Explicatio

A.         Håff ähr 5 hemman,
             alle tilhopa      40 öresland
B.         Vthsäde till hele byen i norre gierdet      22 tunnor
C.         Obrukat åker i samma gierde                5 tunnor
D.         Vthsäde i westra giärdet till
             samma åhr                                            26 tunnor
E.          Vthsäde det andra åhret till hele byen    30 tunnor
F.          Vthsäde i lilla giärdet till samma åhr       20 tunnor
G.          Höö aff Krååkengen til hele byen,
              halffparten hårdhwall och halff-
              parten moßebottn                                90 laß
H.          Små starr höö aff norre engen              60 laß

                     Till denne byen ähr skogh
                     och mulebete till nödhtörfften

          Specialis Explicatio

      1.     Norre gården ähr crono 8 öresland
              Vthsäde till detta hemmanet                  9 9/16 tunnor
              Obrukat åker i samma gierde               1 tunna
              Vthsäde till detta hemmanet det
             
andra åhret                                          10 tunnor
              Höö till detta hemmanet aff enger-
              na tilhopa                                             30 laß

      2.     Den andra gården ähr frel-
              ße vndher Lenna   8 öresland
I.            En wret till detta hemmanet                   5/8 tunnor

      3.     Den tridie gården ähr frelße
              vndher Lenna        8 öresland
              Lijka medh norre gården i åker
              och engh

K.          En wret till detta hemmanet                   1/4 tunnor

      4.     Den fierde gården ähr frelße
              vndher Lenna         8 öresland
              Lijka medh norre gården i åker och engh
L.           En wret till denne gårdh                        1/4 tunnor

      5.     Den fempte gården ähr frelße
              vndher Lenna        8 öresland
              Lijka medh de andre i åker och engh
M.         En wret till detta hemman                      3/8 tunna

(Karttext:)

Swagh jordh
Swagh iord
Grundh jord
Swag jordh
Swagh jordh
Swagh jordh
Leermylla
Leer mylla
Leer mylla
Grundh jordh
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Swagh jordh
Leermylla
Öster Bergha ägor
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Ler mylla
Leer mylla
Öster Walby ägor på denna sidan
Öster Bergha ägor
Scala ulnarum