A5:210-211

(Rubrik:) Raasbo häradh      Raasbo kijll sochn

          Notarum Explicatio

A.         Tibbella ähr 12 hemman, alle tilho-
             pa                        96 öreßland
B.         Vthsäde det ena åhret till hele byen i
             Åågierdet                                               45 tunnor
C.         Vthsäde i Södher giärdet till samma åhr   42 tunnor
D.         Vthsäde det andra åhret i norre gierdet    40 tunnor
E.          Vthsäde i lilla gierdet till sama åhr            31 tunna
F.          Höö aff Stoor engen till hele byen            90 laß
             Höö aff lille engen affrijtat och note-
             rat medh D folio 213                               12 laß

                   Till denne byen ähr skogh till
                   weedh och giärßle, mulebete
                   till nödhtörfften

          Specialis Explicatio

     1.     Östra gården ähr frelse   5 öreßland
             vndher Åhrby
             Vthsäde till denne gårdh det ena åhret      4 1/2 tunna
             Vthsäde det andra åhret till denne gård    3 11/16 tunna
             Hårdhewallß höö till denne gårdh            5 laß
             En enges tegh till samma gårdh i
             Elians byen, noterat medh D folio
             2231                                                        3 laß

      2.    Andra gården ähr skatte  11 1/3 öreßland
             Vthsäde till denne gårdhen                      10 1/4 tunna
             Vthsäde det andra åhret till denne
             gårdh                                                      8 3/18 tunnor
             Höö till samma gårdh                              12 laß

      3.    Tridie gården ähr frelße   6 öresland
             Vthsäde det ena åhret till denne
             gårdhen                                                   5 3/8 tunnor
             Vthsäde det andra åhret                           4 7/16 tunnor
             Höö till samma gårdh                               7 laß
             En enges tegh till samma gårdh i Elianß
             byen, affrijtat och noterat medh E
             folio 233                                                  7 laß

      4.    Fierde gården ähr accademiae 13 öreßland
             Vthsäde det ena åhret till denne gården     11 3/4 tunnor
             Vthsäde det andra åhret till denne gårdhen 9 9/16 tunnor
             Höö till samma gårdh                                14 laß

      5.    Fempte gården ähr crone 4 2/3 öreßland  
             Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret    4 3/16 tunnor     
             Vthsäde till sama gårdh det andra
             åhret                                                         3 7/16 tunnor
             Höö till samma gårdh                                5 laß

      6.    Siette gården ähr academiae 8 öresland
             Vthsäde det ena åhret till denne gård         7 1/4 tunna
             Vthsäde det andra åhret till sam-
             ma gårdh                                                  5 7/8 tunnor
             Höö till samma gårdh                                8 laß
G.         En enges hagha                                         2 laß

      7.    Siunde gården ähr academiae 8 öreßland
             Lijka medh siette gårdhen i åker2 och engh

      8.    Åttonde gården ähr crone     9 öreßland
             Vthsäde det ena åhret till samma
             gårdh                                                        8 1/8 tunna
             Vthsäde det andra åhret till den-
             ne gårdh                                                    6 5/8 tunnor
H.         En obrukat wret till denne gårdh                 1 1/4 tunna
             Höö till samma gardh                                 10 laß

      9.    Nionde gården ähr crone     10 1/3 öreßland
             Vthsäde det ena åhret till denne
             gårdh                                                         9 5/16 tunnor
             Vthsäde det andra åhret                             7 5/8 tunnor
             Höö till samma gårdh                                 11 laß

      10.  Tionde gården ähr crone      8 öreßland
             Vthsäde det ena åhret till denne
             gårdh                                                         7 1/4 tunna
             Vthsäde det andra åhret till denne
             gårdh                                                         5 7/8 tunnor
I.           En wret till samma åhr                                2 tunnor
             Höö till samma gårdh                                 10 laß

      11.  Elloffte gården ähr crone      7 2/3 öreßland
             Vthsäde det ena åhret till denne gårdh         6 5/16 tunnor
             Vthsäde det andra åhret till sam-
             ma gårdh                                                    5 5/8 tunnor
             Höö till samma gårdh                                  8 laß

      12.  Tollffte gården ähr frelße      5 öreßland
             vndher Åhrby
             Lijka medh första gårdhen i ägor
K.         En wret till                                                  5/8 tunnor

(Karttext:)

Ingewasta ägor
Forneby ägor på denna sidhan
Moo jordh
Moo jordh
Moo jordh
Moo jordh
Moo jordh
Moo jordh
Yklinge ägor på denna sidhan
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Scala ulnarum
Leer mylla
Leer mylla
Helgeby ägor
Eby ägor
Leer mylla
Moo jordh
Tienligit till åker
Moo jordh

1 Kan vara 233.
2 aker ms