A5:214-215

(Rubrik:) Raasbo häradh        Raasbo kijll sochn

          Notarum Explicatio

A.         Helgeby ähr 2 hemman, bådhe tilhopa 16 öreßland
B.         Vthsäde till hele byen i norra giärdet                16 tunnor
C.         Vthsäde i lilla giärdet till samma åhr                  4 1/2 tunna
D.         Vthsäde det andra åhret                                  17 tunnor
E.          Höö aff norre engen                                       18 laß
F.          Höö aff lille engen                                           6 laß
G.          Höö aff Stoor engen                                       24 laß
H.          Höö aff Södher engen                                     8 laß
             Der som ståår noterat medh NB kommer kommer eet
             frellsetörph, Örkulla benämndh

                      Till denne byen ähr skogh till weedh
                      och giärßle, mulebete till nödhtörfften

          Specialis Explicatio

     1.     Norre gården ähr skatte           6 2/3 öreßland
            
Vth säde det ena åhret                                    8 1/2 tunna
I.           En wret till samma åhr                                     3/4 tunnor
             Vthsäde det andra åhret                                  7 1/16 tunna
             Höö aff alla engerna tillhopa                            23 laß

     2.     Andra gårdhen ähr accademiae 9 1/3 öreßland
             Vthsäde det ena åhret                                     11 15/16 tunna
             Vthsäde det andra åhret                                  9 7/8 tunnor
K.         En wret till samma åhr                                     3/4 tunnor
             Höö aff alla engerna tillhopa                            33 laß

L.          Klåckeregården
M.         Vthsäde till Klåckeregårdhen det ena åhret     1 tunna
N.         Vthsäde till Klåckeregårdhen det andra åhret  3/4 tunnor

(Karttext:)

Åhrby ägor
Åhrby ägor på denna sidhan
Grundh jordh
Leer mylla
Leer mylla
Grundh jordh
Eby ägor
Grundh jordh
Grundh jordh
Örkulla ägor
Scala ulnarum


(Anteckningar om 3 1/2 sida från 1703)

Afskrift

Hälgeby i Rasbokihls sochn och Rasbo härad
består af  2ne hela hemman, det ena är skatte
1 mantal af 6 2/3 öresland, det andra academia och
på 1 mantal 9 1/3 öresland och hela byn till-
sammans 16 öresland är in utmed Vicklo kyr-
ka belägen.

Åker till hela byn efter kartan årlig 18
tunland 21 kapland, varaf halfdelen och det som
nämst omkring byn, som byåker kallas,
är af dess tidiga häfdande af temmelig
godhet, något litet klapperaktig jord
lerblandad. Den öfriga delen och nämst
backarna är nog stenig och lön-stenig
full af grunder på den högsta delen
af åkern, men neder mot aflopedi-
kerno slät och djup åker, består väl af
något leraktig jord och en del mo-jord
klapperaktig hvilken leraktigajord
är så med mo- eller skogs-jord samman-
blandad, at hon till at bruka ganska
besvärlig är och om vårtiden sammanrän-
ner, hvaraf hon lika som ränn-lera
confidereras kan, hvaruti giödslen
sällan bottnar. Och byns ringa höbohl
tillåter icke hvad genom tiden och trä-
git arbete kunde bättre och brukligare
giöras, at så ofta suag jordmon
till fruktbarsamhet bringa.

          Ängarne
Långängen är mästadelen öfver alt
skarp och torr undantaganden på södra
änden och omkring källe-rännilen är
tufvig vall, men norra delen af 

(Ny sida)
thänne
samt utmed giärdesgårdarne är så skarp-
wall at i svåra torkår ingen hö påbäras kan,
då och mask-gräset förtärer som i år skedt är
blifwer i medelmåttiga år confiderad till 22 sommar
lass , alt godt hö, merendels hårdwall.
Söderängstegen är en ängsfiäll, be-
lägen nedanför mellanböhl emellan
dess giärde och ån, ett stycke söder om
Långängen, af samma slags wall som den
förra skarp hårdwall, men midt på
tegarne sidanewall, skattade i medel-
måttige år till                                    12 dito

Kyrkhagen en liten äng emel-
lan kyrkan och byn belägen, äfven
ock skarp och torr, tufvig af mäst sand-
tufvor och mellan tufuer hwis måssa
blifver i medelmåttiga år räknad till    8 dito
däraf 2 lass måsswall

Wästerängen som i wästergiärdet
är belägen, skarp och torrr, nog tufvig
med måssa mellan tofuet, och conside-
rades i medelmåttiga år för               6 dito
hårdwall, däraf 2 lass måsswall.

Blifwandes alla ängarne till sammanlagt 48 sommarlass
Utmark är härtill, som efter det som nu
häfdar föga eller intet sammanhang med de
andra ägorna hafver, utan orrebohl och
mellanbohl med Åhrby, Fätorpets vret
med sina åkrar mellan liggande är.
Sträckander sig söder ifrån byn emot
byarne i Rasbo sochn, ifrån Skepsröret

(Ny sida)
och öster mot Prästgårds Nyckeläng af tämmelig
stor widd, men af de fierdedels små hemmanen
nyttias af mycket, som de af giärda på Hälgeby
ägor äro belägne, hvarest nu allenast små
tall- och gran-skog är på bärgen och i däl-
derne, at han knapt till giärdsle och föga
till wedbrand förslå kan, efter honom så många nyttia och öda.

Mulbetet är icke så särdeles på byns ut-
mark, hvarest någon måss mark är, men på näst
gränsande byar är bättre, där det mäst sin föda
tager. På samma utmark är också hagställen
ett till hvardera hemmanet men ligga öde,
hvaruti är slät mark som åker warit hafer,
däraf skattehemmanet sin del merendels
till åker uptagit.

Academie hemmanet som är 9 1/3 öresland
räntar i jordeboks ränta 37: 9, mantals ränta
19:1:9:3/5 som tillsammans giör 56: ?? 10./. 9 3/5 penningar
silfvermynth
hafvandes samma ränta sällan eller
aldrig kunnat utgiöra fast det 3 ½ tunna spanmål
förmedladt varit, utan altid årligen
stor rest sig pådragit, hvarföre ven consist
resolverat, at med en sådan ränta belägga
som konungens approberade skattläggning
inethade efter ägornes godhet kan tåla af-
draga, hvarefter det tillföljanderänta kom-
mer nemligen.

Åker årligen till hela hemmanet 10  tunnor 28 kappor
däraf 5 tunnor 14 kappor af första graden a 9 ?? 12:7:12.
         5   -       14  -  af fierde graden a 3 ?? 4:2:12
                                                                               16:10./.

(Ny sida)
                                                      Transport          16:10
Äng 28 lass däraf
25 2/3 lass a 16 öre                                                 12:26:16
2 1/3 dito a 8 öre                                                     -  18:16
För litet skog och mulbete öker
a 0 på tunlandet                                                       2:23
                                                                                     16:4:8
                                                                                  Summa 32:14:8
Hvillken summa till jordeboks och mantals-
ränta fördelas efter 3/4 mantal.

Att detta hemman efter kartan och min
däröfver hållne ransakning och besigtning
befunnit at wara af sådana föreskrifne
lägenheter och efter methoden rätt uträk-
nadt, det attesterar af åkra den 30 juli
1703.
                            Jacob Braun

Enligheten med sielfva conceptet
som ifrån landtmäterie contoret där acten
förvaras intygar
                            ??? ???