A5:222-223

(Rubrik:) Raasbo häradh        Raasbo kijll sochn

          Notarum Explicatio

A.         Klyffwinghe ähr 4 hemman, alle tilhopa
                                  26 2/3 öreßland
B.         Vthsäde till hele byen det ena åhret i stora
             giärdet                                                       17 tunnor
C.         J östra giärdet till samma åhr                       14 tunnor
D.         Vth säde det andra åhret i Södher giärdet    16 tunnor
E.         J Åågierdet till samma åhr                            11 tunnor
F.         I wreten till samma åhr                                 4 tunnor
G.        Höö aff by engen                                         14 laß
            Höö aff Wax engen, affrijtat och noterat
            medh C folio 221                                        12 laß
            Höö aff Quibolß engen, afritat och note-
            rat medh B folio 221                                    30 laß
            Höö aff norre engen, affrijtat och note-
            rat medh A folio 221                                   16 laß
X.        Höö aff Westerengen                                   14 laß
                Till denne byen ähr skogh och mulebete till
                                  nödhtörfften

          Specialis Explicatio

     1.    Norra gården ähr skatte   5 2/3 öreßland
            Vthsäde det ena åhret                                  6 9/16 tunnor
            Vthsäde det andra åhret                               6 9/16 tunnor
            Höö aff alla engerna tillhopa                         18 laß

     2.    Andra gården ähr skatte   11 öre och 20 pengland
            Vthsäde det ena åhret                                  13 3/4 tunnor
            Vthsäde det andra åhret                               13 3/4 tunnor
H.        En hestehagha huilken duger till åker
I.          En wret                                                       1 tunna
K.        En hestehagha huilken duger till åker,
            höö                                                             38 laß
NB.     Till denne gårdh ähr sååge och miölquarn som
            går höst och wåår

     3.    Tridie gården ähr skatte   4 öre och 20 pengland
            Vthsäde det ena åhret                                  5 9/16 tunnor
            Vthsäde det andra åhret                               5 9/16 tunnor
            Höö till denne gårdh                                    16 laß

     4.    Fierde gården ähr crone   4 1/3 öreßland1
           
Vthsäde det ena åhret                                  5 tunnor
            Vthsäde det andra åhret                               5 tunnor
            Höö till denne gårdhen                                 14 laß

L.         Kiörlinghe ähr itt skattehem-
            man                                 8 öreßland
M.       Vthsäde det ena åhret i westra
            gierdet                                                         10 tunnor
N.        J östra gierdet till samma åhr                         9 tunnor
O.        Vthsäde det andra åhret                               16 tunnor
P.         Höö aff Byängen                                          5 laß
Q.        Höö aff Skogs engen                                    20 laß
R.         Och ähr till denne gården en
            såge och miölqwarn som gåår
            höst och wåår

                  Till denne gårdh ähr
                  skogh till weedh och
                  giärßle, mulebete till nödh-
                  törfften.

(Karttext:)

Moo jordh
Moo jordh
Kiölinghe ägor på denna sidhan
Moo jordh
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Moo jordh
Leer mylla
Moo jordh
Leer mylla
Scala ulnarum

1 öreßland