A5:226-227

(Rubrik:) Raasbo häradh        Raasbo kijll sochn

          Notarum Explicatio

A.         Kiölinghe ähr 8 hemman,
             alle tillhopa         64 öreßland
B.         Vthsäde till hele byen det
             ena åhret                                 43 tunnor
C.         Vthsäde det samma åhret         38 tunnor
D.         Vthsäde det andra åhret           35 tunnor
E.          Vthsäde i det andra gierdet
             till samma åhr                           32 tunnor
F.          Höö aff byengen                      16 laß
             En engesfiell på Forneby
             engh noterat medh G
             folio 218                                  6 laß
             Höö aff skogs engerna
             affrijtedhe och noterade
             medh I folio 225                       73 laß

                Till denne byn ähr
                skogh och mulebete
                till nödhtörfften

          Specialis Explicatio
 
     1.     Första gården ähr crone  12 öreßland
             Till denne gårdh ligger en vthiordh, Gunnarsz bolet benämndh, 8 pengland
             Vthsäde det ena åhret                                                15 3/16 tunnor
             Vthsäde det andra åhret                                             12 9/16 tunnor
             En wret till samma åhr                                                7/8 tunnor
             Höö aff byengerna
             Höö aff vthiordhen, Gunnarßbolet benämndh, affrij-
             tat och noterat medh G folio 224                                12 laß

     2.     Andra gården ähr crone   7 öreßland
             Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret                     8 13/16 tunnor
             Vthsäde till denne gårdh det andra åhret                     7 15/16 tunnor
             Höö aff alla engerna tillhopa                                       <...>
H.         En engeshagha till samma gårdh                                  3 laß
             Tuå engesfieller på skogs engen, affrijtat och
             noterat medh O folio 224                                           2 laß
             En engesfiell på Skogs engen, affrijtat och note-
             rat medh R folio 224                                                  3 laß
             En skogs engh affrijtat och noterat med B folio 224     2 laß

     3.     Tridie gården ähr crone   8 öreßland
             Vth säde det andra åhret till samma gårdh                   10 1/8 tunna
MB.      En wret till samma åhr                                                3/4 tunnor
             Vthsäde det andra åhret till samma gårdh                    8 3/8 tunnor
             Höö aff alla engerna tillhopa                                       <...>
             Höö aff en skogs engh, affrijtat och note-
             rat medh C folio 224                                                  1 laß
             Höö aff tuå engesfieller i Skogsengen, affrijt-
             dhe och noterade medh N folio 224                            2 laß

     4.     Fierde gården ähr skatte  8 öreßland,
             lijka medh tridie gårdhen i åker och engh.
I.           En engeshagha till denne gårdh                                    5 laß
             En skogs engh, affrijtat och noterat medh F
             folio 224                                                                    8 laß
             En skogs engh, affrijtat och noterat medh
             D folio 224                                                                4 laß

     5.     Fempte gården ähr accademiae   4 öreßland,
             Vthsäde det ena åhret                                                6 5/16 tunnor
             Vthsäde det andra åhret                                             5 3/16 tunnor
             Höö aff alla engerna tillhopa                                       <...>
K.         En enges hagha                                                          2 laß
             En skogs engh, afrijtat och noterat medh H folio 224   4 laß

     6.     Siette gården ähr accademiae      10 öreßland,
             Vthsäde det ena åhret                                                12 3/8 tunnor
             Vthsäde det andra åhret                                             10 7/16 tunnor
NB.       En wret till samma åhr                                                1 1/8 tunna
             Höö aff alla engerna tillhopa                                       <...>
             Tuå enges fieller i Skogs engen, affrijtedhe
             och noterade medh P folio 224                                   2 laß
L.          En enges hagha till samma gårdh                                 16 laß

     7.     Siunde gården ähr accademiae    9 öreßland,
             Vth säde det ena åhret                                               11 3/8 tunnor
             Vthsäde det andra åhret                                             9 3/8 tunnor
M.         En wret till samma åhr                                               3/4 tunnor
             Höö aff alla engierna tillhopa                                      <...>
             En skogs engh afrijtat och noterat med K folio 224     8 laß
             Tuå enges fieller, affrijtedhe och noterade
             medh L folio 224                                                       2 las

     8.1   Åttonde gården ähr frelße, Bool benämndh, 5 öreßland,
             lijka medh fempte gårdhen i åker och engh.
             En skogs engh, affrijtat och noterat medh
             A folio 224                                                                6 laß
             Nijo engesfieller i skogs engerna, aff rijthede
             och noterade medh M folio 224                                 18 laß

(Karttext:)

Suagh jordh
Kalfue teppa
Tienligit till åker
Leer mylla
Klyfuinge ägor2
Suagh jordh
Leer mylla
Suagh jordh
Bool
Leer mylla
Klyffuinge ägor
Suagh jordh
Suagh jordh
Leer mylla
Tienligit till åker
Suagh jordh
Beteß haga
Jngewasta ägor
Lindh
Scala ulnarum

1 I marginalen tillagt Bool ms
2 agor ms