A5:29

(Rubrik:) Dannemark sochn

       Notarum Explicatio

A.     Sällinge ähr 2 skattehemman
         både tilhopa                  20 öreßland
B.     Vth säde till hele byen i norra
         gierdet                                 21 tunna
         En åker fiell i Bärby gierde note-
         rat medh MB folio               3/4 tunnor
C.     Vthsäde det andra åhret       22 1/2 tunna
D.     Hårdwalß engh till både gårder-
         na                                        26 laß
         En enges fiell till Sällinge, huilken
         ähr affrijtat och noterat medh Z
         folio 31                                6 laß

                Till Sällinge ähr lijtet
                mulebete och ingen skog

       Specialis Explicatio

    1.  Norre gården ähr skatte        10 öreßland
         Vth säde till norre gården det
         ena åhret                              10 7/8 tunnor
         Vth säde det andra åhret       11 1/4 tunna
         Höö till samma gårdh            13 laß
         En engesfiäll till denne går-
         den i Myrby engh, huilken ähr
         affrijtat och noterat medh 12
         folio 31                                2 laß
         Till norre gården ligger een skatte
         vthiordh i Bärby gierdet noterat
         medh T folio 31, der på såß  6 1/2 tunna
         Det andra åhret på fiellerna
         medh S noterade folio 31      7 5/8 tunnor
         En engeshaga med V noterat
         till samma vthiordh folio 31   14 laß
         Tuå engesfiellar i Stoor engen
         till samma vthiordh noterat
         medh 13 folio                       18 laß

    2.  Söder gården ähr skatte        10 öreßland
         Vth säde det ena åhret          10 7/8 tunnor
         Vthsäde det andra åhret        11 1/4 tunna
         Höö till söder gården            13 laß
         En engesfiell i Myrby engh medh 14
         Noterat folio 31                    1 laß
         Till denne gården ligger een skatte
         vthiordh i Berby, huilken ligger i
         tegeskiffte i åker och engh 4 örißland,
         ähr affrijtat folio 30.
         Vthsäde på vthiorden det ena
         åhret                                     7 tunnor
         Vthsäde det andra åhret        4 5/8 tunnor
         Engh till vthiorden                 15 laß
         Ähn ligger een vthiordh i Hugsta
         till denne södre gården          4 öres
         huilken ligger i tegeskiffte i
         åker och engh, affrijtat folio 30
         Vthsäde på vthiorden det ena
         åhret                                    6 9/16 tunnor
         Det andra åhret till samma
         vthiordh                               5 5/8 tunnor
         Höö till vthiorden                 12 laß

(Karttext:)

Sandh jord
Sandh jordh
Plenninge ägor på denna sijdhan
Beteß haghar
Sandh jordh
Norby ägor på denna sijdhan
Leer mylla
Sandh jordh
Bärby ägor på denna sijdhan
Hugsta ägor på denna sijdhan
Sandh jordh
Bärby ägor på denna sijdhan