A5:30-31

(Rubrik:) Dannmark sochen

       Notarum Explicatio

A.     Bärby ähr 2 hemman och en vth-
         iordh, alle tilhopa      21 örißland
B.     Vth säde till både gårdarna det
         ena åhret                              37 tunnor
C.     Vthsäde det andra åhret på 8
         fieller tilhopa                         24 1/2 tunna
D.     En engesfiell till hårdhewalß
         höö                                      80 laß
         Tuå enges fiellar på wijken notera-
         de medh F folio 114             46 laß
         Een enges fiell i Myrby engen
         till                                         2 laß

       Specialis Explicatio

   1.   Norre gården ähr crone   10 öresland
         Vth säde det ena åhret          17 9/16 tunnor
         Det andra åhret                     11 5/8 tunnor
         Hårdwalz engh till                  76 laß

    2.  Söder gården ähr academiae  7 öresland
         Vth säde det ena åhret          12 tunnor
         Det andra åhret                     8 1/4 tunna
         Höö                                     45 laß

         Vthiorden ähr skatte 4 öresland,
        
huilken ligger vnder söder går-
         den i Sällinge och ähr specificerat
        
folio 29

       Notarum Explicatio

 E.     Hugsta ähr itt skattehemman, der ibland
         liggia och 3 skatte vthiorder, ähr alle
         tilhopa                    18 1/3 öreßland
F.      Vthsäde det ena åhret alle til-
         hopa                                         27 tunnor
G.     Det andra åhret                         23 tunnor
H.     Een enges fiell i Myrby engen     5 laß
I.      Tuå enges fieller i Stoor engen    44 laß

       Specialis Explicatio

        Skattehemmanet ähr 9 öreßland
        Vthsäde det ena åhret                 14 15/16 tunnor
        Det andra åhret                          12 5/8 tunnor
MB  En wret till samma gårdh             1/2 tunna
        Engh till                                      27 laß

        Een vthiord ligger till söder gården
        j Mörby                            4 öresland
        och ähr specificerat folio 30

        Een vthiord ligger till söder gården i Sällin-
        ge                                     4 öresland
        och ähr specificerat folio 29

        Een vthiord, ligger till Knifsbrunda,
                                                 1 1/3 öreßland
       
specificerat folio 28

       Notarum Explicatio

 K.    Krislinge ähr 3 cronehemman, alle
         tilhopa                                                25 öreßland
L.     Vthsäde det ena åhret till denne byen
         på fieller med L noterade                    23 1/4 tunna
M.    Vthsäde till Krißlinge det andra
         åhret                                                  25 3/4 tunnor
N.     En wret till samma åhr                        3 1/4 tunna
O.     Höö aff 3 enges fieller i Stoor engen   45 laß
P.      Höö aff 2 enges fieller i Myrby
         engen                                                 5 laß

       Notarum Explicatio
      
         Till denne byen ähr 3 skatte vthiorder,
         alle tilhopa                                          17 öresland
         huilka ähr serdeles vthråade
         och från skijlde ifrån byägorna
Q.     Vth säde på vth iordz fieller medh
         Q noterat                                           12 1/8 tunna
R.      Vthsäde till vthiorden det andra
         åhret                                                  9 tunnor
S.      En wret till vthiorden                          3 3/4 tunnor
T.      Een fiell till samma åhr                        3 1/4 tunna
V.     En wret till samma åhr                        1 tunna
W.    Engesfieller till vthiorden                     36 laß

       Specialis Explicatio

    1. Norre gården ähr crono            8 öreßland
        Vthsäde till denne gården det ena
        åhret                                                    8 3/16 tunnor
X.    En åker fiell till samma åhr                    1 tunna
        Vthsäde till samma gård det andra
        åhret                                                    9 1/4 tunna
        Höö till samma gårdh                           16 laß

2.     Millan gården ähr crono            7 öreßland
        Vthsäde till denne gården det ena åhret 7 3/16 tunnor
Y.    En åker fiell till samma åhr                    1/4 tunna
        Vthsäde det andra åhret                       8 1/16 tunna
        Höö till samma gårdh                           14 laß
        Till denna gården ähr en skatte
        vthiordh                                               3 1/2 öresland
        Vthsäde på vthiorden det ena åhret      2 7/16 tunnor
        Vth säde på vthiorden det andra åhret  3 1/2 tunna
        Höö                                                    8 laß

3.     Söder gården ähr crono            10 öresland
        Vthsäde till denne gården det ena
        åhret                                                   10 1/4 tunna                                                    
        Vthsäde det andra åhret                      11 9/16 tunnor
        Höö till söder gården                           20 laß
        Till denne gården ligger een vth-
        iordh                    3 1/2 öresland
        Vthsäde till vthiorden det ena åhret      2 7/16 tunnor
        Vthsäde till vthiorden det andra åhret   3 1/2 tunna
        Höö till samma vthiordh                       8 laß
        En vthiordh i denne byen, ligger till nor-
        re gården i Myrby                     10 öresland
        och ähr specificerat i Myrby descrip-
        tion folio 30

       Notarum Explicatio

Z.     Myrby och Wiggeby ähr 3 hemman,
        alle tilhopa                                31 öreßland
                 och liggia i tege skiffte i åker
                         och engh
AB.  Vthsäde det ena åhret på fieller
        medh <AB> noterade               41 tunna
4.     En wret till samma åhr               1 1/4 tunna
5.     Vthsäde det andra åhret            38 tunnor
X.    Tuå engesfieller till Myrby          6 laß
6.     Hårdhwalß höö till                    70 laß
7.     En engesfiell huilken brukas till
        Vbsala                                     10 laß
8.     En engesfiell huilken doctor Johan
        Laeneus äger                          8 laß
9.     En enges fiell huilken doctor Oluff
        Laurelius äger                          3 laß
10.   Tuå enges fieller till Löffsta i
        Funbo sochn, huilka ähra och så
        aff rijtede och specificerade på
        Löffsta aff rijtningh folio 114.
11.   En enges fiell till Sällinge specifi-
        cerat folio 29.
12.   En enges fiell till norre gården i
        Sällinge specificerat folio 29.
13.   Tuå enges fieller till Sällinge vth-
        iordh specificerat folio 29.
14.   En enges fiell till söder gården
        i Sällinge specificerat folio 29.
15.   Een engesfiell till Tiockesta, affrij-
        tat och specificerat folio 26.

       Specialis Explicatio

    1. Norre gården ähr skatte     9 öreßland
       
Vthsäde till denne gården det ena åhret         12 1/4 tunna
        Vthsäde till samma gårdh det andra
        åhret                                                            11 tunnor
        Höö till samma gårdh                                    22 laß
        Till norre gården ähr en skatte vth-
        iordh i Krißlinge                 10 öreßland
        Vthsäde till vthiorden det ena åhret                7 1/8 tunna
        Vthsäde till vthiorden det andra åhret            10 tunnor
        Höö till vth iorden                                         20 laß

    2. Söder gården ähr skatte     11 öreßland
        Vthsäde till denne gården det ena
        åhret                                                             14 15/16 tunnor
        Vth säde till samma gårdh det andra
        åhret                                                             13 7/16 tunnor
16.   En wret till samma åhr                                    3 tunnor
        Höö till samma gårdh                                     27 laß
*      En åkerfiell till denne gården                           1 1/8 tunna

    3. Wiggeby ähr itt frelßehemman
                                                  11 öreßland
        Vth säde till denne gården det ena
        åhret                                                             14 15/16 tunnor
17.   En åker fiell till samma åhr                              3/4 tunnor
        Vth säde till samma gårdh det
        andra åhret                                                    13 7/16 tunnor
18.   En wret till samma åhr                                    3 tunnor
        Höö till samma gårdh                                     27 laß
19.   En engesfiell i Myrby engen                            5 laß

                Till deße byar ähr lijtet mule-
                bete och jngen skogh
         NB, een åkerfiell i Wedyxa à 2 tunnor, vide fol. 25.1

(Karttext:)

Scala ulnarum
Sällinge ägor på denna sijdhan
Leermylla
Leermylla
Knijffsbrunda ägor på denna sijdhan
Leermylla
Leermylla
Leermylla
Leermylla
Leermylla
Kumbla ägor på denna sijdhan
Leermylla
Leermylla
Leermylla
Leermylla
Leermylla
Bete<s>2 hage
Leermylla
Leermylla
Leermylla
B<e>teß hagar
Beteß hagar
Betes hagar
Leermylla
Leermylla
Leermylla
Leermylla
Leermylla
Dannemarkz kyrkiebyens ägor på denna sijdhan
Wiggby
Beteß hagar
Leer mylla
Lööts ägor på denna sidhan
Tiockesta ägor på denna sijdhan
Beteß hagar
Tiockesta ägor på denna sijdhan

1 NB ... 25 troligen annan hand ms
2 Endast bete synligt i skarven mellan sidorna ms
3 Endast b och teß synligt i skarven mellan sidorna ms