A5:5


(Rubrik:) Dannemark sochn

Notarum Explicatio

         1. Generalis
A.   Berga är 4 hemman arff och egna
             alla tillhopa             48 öris land
B.   Vtsäde det ena åhret     50 tunnor
C.   Vtsäde det andra åhret 49 tunnor
D.   Hårdwals höö af Storengen 40 laß
E.    Hårdwalz höö aff Lill engen
                                           54 laß

         2. Specialis
      Hwart hemman för sig är 12 örisland
      Vtsede til huart hemman det ena åhret       12 1/2 tunna
      det andra åhret                                         12 1/4 tunna
      Hårdwalz höö till                                       24 laß
F.   En åkerwreet huilken brukas af 3 bönder
      med 1, 3 och 4 noterade och såås der på   1/2 tunna
G.  En enges fiell, ligger til Nontuna, huilken
                      är specificerat folio 11.
H.   En åkerwreet som brukas aff den bonden
                huilken ähr med 2 noterat.

(Karttext:)

Scala ulnarum
Fåålebro
Ekeby ägor
Sandmylla
Dannmarks kyrkiebyes ägor
Sanmylla
Leermylla
Leermylla
Engeby ägor
Beteß hagar
Wallby ägor