A5:57

(Rubrik:) Waxala sochn

         Notarum Explicatio

A.       Plenninghe ähr skattehemman     16 öreßland
B.       Vthsäde det ena åhret till denne
           gårdhen både med brukat och obru-
           kat åker                                     25 tunnor
C.       Vthsäde till samma hemman både medh
           i norre gärdet, både medh brukat
           och obrukat åker                        13 tunnor
D.       Vthsäde i lilla giärdet till samma
           åhr, bådhe medh brukat och o-
           brukat åker                                 4 tunnor
E.        Hårdhwallß höö aff lille engen      2 laß
F.        Hårdhwallß höö aff wester engen 4 laß
G.       Hårdhwallß höö aff södher
           engen                                          14 laß

                Till detta hemman ähr
                huarken skogh eller mu-
                lebete.

(Karttext:)

Lundha ägor
Leer mylla
Norrby ägor
Leer mylla
Norrby ägor
Leer mylla
Leer mylla
Sällinge1 ägor
Kumbla ägor
Scala ulnarum

1 Korrigerat i blyerts från Sallinge som det synes ms