A5:58-59

(Rubrik:) Waxala häradh      Waxala sochn

         Notarum Explicatio

A.       Lundha ähr 7 hemman, alle tilhopa 48 öre och 4 pengland
B.       Vthsäde till hele byen det ena åhret                 67 tunnor
C.       Vthsäde till hele byen det andra åhret              67 tunnor
D.       Hårdhwallß höö aff lille engen                         10 laß
E.       Hårdhwallß höö aff södher engen                    24 laß
F.       Hårdhwallß höö aff stoor engen                       33 laß
G.       Tuå åkerfieller huilka brukas aff en Vbsa-
           la borgare1                                                    2 1/2 tunna
H.       En engesfiell huilken samma borgare brukar    1 laß
I.        Åby vthfieller huilka ähra specificerade
           folio 68
K.      Jella engh, specificerat folio 72

                   Till denne byen ähr skogh till weedh
                   och giärßle, mulebete till nöfdtörfften

         Specialis Explicatio

    1.    Södher gården ähr accademiae            4 öreßland
           Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret         5 9/16 tunnor
L.        En wret till samma åhr                                    7/16 tunnor
           Vthsäde det andra åhret till samma gårdh        5 9/16 tunnor
           Höö till samma gårdh                                      6 laß

    2.    Den andra gården ähr frelsze              4 öreßland
                    Lijka medh den första i åker och engh
M.       En wret till denne gårdh                                  1 1/8 tunna

    3.    Den tridie gården ähr crone                9 2/3 öreßland2
           Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret         13 7/16 tunnor
N.       En obrukat wret till samma åhr                       1 tunna
           Vthsäde det andra åhret till samma gårdh        13 7/16 tunnor
           Höö till samma gårdh                                      13 laß

    4.    Den fierde gården ähr skatte                           10 öreßland
           Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret         13 7/8 tunnor
O.       En wret till samma åhr                                    5/16 tunnor
P.        En wret till samma åhr                                    1/4 tunna
           Vthsäde det andra åhret till samma gårdh        13 7/8 tunnor
Q.       En wret till samma åhr                                    1 1/16 tunna
R.        En wret till samma åhr                                   7/8 tunnor
           Höö till samma gårdh                                      14 laß

    5.    Den fempte gården ähr skatte                         8 öreßland
           Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret         11 1/8 tunna
S.        En wret till samma åhr                                    1 3/4 tunnor
T.        En wret till samma åhr                                    1/2 tunna
           Vthsäde det andra åhret till samma gårdh        11 1/8 tunna
V.        En wret till samma åhr                                    1 1/16 tunna
            Höö till samma gårdh                                     12 laß

    6.    Den siette gården ähr frelße 6 öre och 6 pengland
          
Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret          8 11/16 tunnor
W.      En wret till samma åhr                                     1/2 tunna
           Vth säde det andra åhret till samma gårdh        8 11/16 tunnor
X.       En wret till samma åhr                                     1/2 tunna
           Höö till samma gårdh                                      8 laß

    7.    Den siunde gården ähr frelße 6 öre och 6 pengland
           lijka medh siette gårdhen i åker och engh.
Y.       En wret till                                                      1 tunna
Z.        En wret till                                                      5/8 tunnor

(Karttext:)

Jälla ägor
Grund jordh
Moo jordh
Grundh jordh
Leer mylla
Torkareby ägor
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Skielby ägor
Beteß hage
Ler mylla
Leer mylla
Jädra ägor
Åby ägor på denne sidan
Scala ulnarum

1 Härefter i blyerts rådman ??? Oluf Person ms
2 oreßland ms