A5:68

(Rubrik:) Waxala haradh

         Notarum Explicatio

A.       Åby ähr1 4 cronehemman huardera   8 öreßland
B.        Vthsäde till hele byen i Långh gierdet   48 tunnor
C.        En wret till samma åhr                         6 tunnor
D.        Vthsäde det andra åhret i westra giär-
            det till samma byen                              48 tunnor
            Vthiordz fieller till samma åhr i Lundha
            giärdhe, huilka ähra affrijtadhe och note-
            rade medh I folio 59                            7 3/4 tunnor
E.         Höö aff engen, halffparten hårdhwall och
            halffparten starr                                   100 laß
NB       En åkerfiell till westra gården i Helleby
            specificerat folio 64
            Till denne byen ähr [ähr] skogh och
            mulebete ganska ringa

         Specialis Explicatio

    1.    Norre gården ähr crone   8 öreßland
           Vthsäde det ena åhret till den-
           ne gårdhen                           13 1/2 tunna
           Vthsäde det andra åhret       13 15/16 tunnor
           Höö till samma gårdh           25 laß
           Till denne gårdhen ähr squalte
                quarn som ähr ödhe

    2.    Den andra gården ähr crone 8 öreßland
           lijka medh norre gårdhen i åker
                    och engh
           Squalte quarn som gåår lijtet
                    höst och wåår
F.        En wret                                3/8 tunnor

    3.    Den tridie gården ähr crone 8 öreßland
           lijka medh norre gårdhen i åker
                   och engh
G.       En wret                                3/8 tunnor
           Squalte quarn som gåår lijtet
                    höst och wåår

    4.    Den fierde gården ähr crone 8 öreßland
            lijka medh norre gårdhen i åker
                    och engh
H.       En wret till samma åhr          5/8 tunnor
           Squalte quarn som gåår lijtet
                    höst och wåår

(Karttext:)

Swagh sandh jordh
Grundh jordh
Leer mylla
Lundha ägor på denne sidhan
Grundh jordh
Grundh iordh
Leer mylla
Leer mylla
Törneby ägor på denne sidan
Beteß hagha
Sank åker vptagen aff engen
Kalfue teppa
Törneby ägor       
1 ahr ms