A5:78-79

(Rubrik:) Waxala häradh      Gambla Wpsala sochn

         Notarum Explicatio

A.        Gambla Vpsala kyrkiebyn ähr
            12 cronehemman alle tillhopa               96 öreßland
B.         Vthsäde till hele byen det ena åhret
             i norra giärdet                                     148 tunnor
             På en wret till samma åhr huilken
             ähr affrijtat och noterat medh D
             folio 80                                              11 1/2 tunna
C.         Vthsäde i lilla giärdet det andra
             åhret                                                  47 tunnor
D.         Vthsäde det andra åhret i stora gier-
             det, bådhe medh brukat och obru-
             kat åker                                             170 tunnor
             En fiell i Nyby gierde ähr affrijtat
             och noterat medh H folio 74               2 1/4 tunna
             På wreten till samma åhr, ähr afrij-
             tat och noterat medh C folio 80          22 1/2 tunna
E.          Hårdhewallß höö aff by engen            146 laß
             Hårdhewallß höö aff 5 engesfieller i
             Walß engen, noterat medh F folio 86   76 laß
             Hårdhewallß höö aff en enges fiell i Faxan,
             noterat medh K folio 90                      12 laß
             Tuå enges fieller i Ekeby skogs engiar,
             noterat medh F folio 104                     4 laß
             Hårdhwallß höö aff en engh medh
             A noterat folio 80                               56 laß

             Till denne byen ähr jnghen skogh,
             mulebete lijtet

         Specialis Explicatio

    1.     Norre gårdhen ähr crone    8 öreßland
           
Vthsäde det ena åhret                          17 3/16 tunnor
            Vthsäde det andra åhret                       14 5/16 tunnor
            Höö till samma gårdh                           24 laß

            2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lijka medh
            norre gården i åker och engh

F.         Kungzgårderna ähra 2 ödeßhemman huilka till
            förendhe hafua warit 4 ähre både tillhopa   48 öreßland
G.        Vthsäde till bådhe gårdherna det ena åhret
            på fieller medh G noterat                           35 1/4 tunna
H.        En fiell i lilla giärdet till samma åhr
            medh H noterat                                         1 tunna
            En vthiordz fiell i Nyby gierde, noterat medh
            I folio 74                                                   1 1/2 tunna
I.          Vth säde till samma hemman det andra åhret
            i norra gierdet på fieller medh i noterat       37 1/4 tunna
            Till deße hemman liggia 8 enges fieller i
            Faxan medh H noterat folio 90                  58 laß

            Till deße hemman ähr ingen skogh, mulebete lijtet

         Specialis Explicatio

     13.  Norre gården ähr crone        24 öreßland
            Vthsäde till denne gården det ena åhret      18 7/8 tunnor
            Vthsäde det andra åhret till samma gård     18 5/8 tunnor
            Hårdhewallß höö                                       29 laß

    14.   Södher gården ähr crone, lijka medh norre
            gårdhen i öretaal och ägor

X.        Backegården ähr itt frelsehemman    12 öreßland
                     
under Ytternääs
K.       Vthsäde till denne gården det ena åhret på
            fieller i östra giärdet medh K noterade        10 1/2 tunna
            Tuå uthiordz fieller i Hußby giärde affrij-
            tat och noterat medh G folio 88                  1 1/4 tunna
L.        Vthsäde på fieller i lilla gierdhe till samma
            åhr medh L noterade                                  1 1/2 tunna
            Vthsäde det andra åhret på fieller i
            norre gierdet medh M noterade                  7 15/16 tunnor
N.        Till denne gårdh ähr en engesfiell i
            kyrkiebyens engh medh <...> noterat           2 laß
            Fyra enges fiell till denne gårdh i Walß-
            engen noterat medh E folio 86                    16 laß
            Fyra enges fieller på Faxan medh L note-
            rade folio 90                                             6 laß

O.        Prästebolet ähr crone    24 öreßland
P.         Vthsäde till prestebolet på fieller
            i östra giärdet medh P noterade                 22 1/2 tunna
            Vthsäde på fieller i lilla giärdet
            medh Q noterade                                      8 tunnor
            Vthsäde till prästebolet det andra
            åhret på fieller i norra giärdet
            medh R noterade                                      16 tunnor
            Vthsäde på en fiell i stora giärdet
            medh S noterad[e]                                    8 tunnor
T.         En enges haghe till prästebolet                  5 laß
V.        En enges fiell i kyrkie byens engh              3 laß
            Till prästebolet ligger en enges
            hagha huilken ähr affrijtat och note-
            rat medh i folio 80                                    8 laß
            Sex engesfieller i Faxan, affrijtade
            och noterade medh i folio 90                    18 laß
            En enges fiell i Wallß engen affrij-
            tat och noterat medh L folio 86                 8 laß

W.       Löthegården ähr itt cronehemman   12 öreßland
X.        Vthsäde till denne gårdhen det ena
            åhret i östra giärdet på fieller
            medh X noterade                                     9 1/2 tunna
            Tre vthiordz fieller i Huszby giärdhe
            till samma åhr affrijtedhe och noterade
            medh F folio 88                                       5 tunnor
Y.        Vthsäde det andra åhret i norra giär-
???1      det på fieller medh Y noterade                 10 tunnor
Z.         En engesfiell i kyrkiebyens engh               2 laß
            En engesfiell i Wallß engen afritat
            och noterat medh K folio 86                    4 laß
            Sex engesfieller i Faxan affrijtadhe
            och noterade medh G folio 90                 10 laß
NB.     Åkerfiäller till bådhe cronehem-
            mana i Myreby, specificerade folio 77
HB.     Åkerfieller till frellßegårdhen i
           Myreby, specificerat folio 77.
MB.    Åkerfieller till bådhe cronegårdherna
           i Myrby, specificerade folio 77.

AB.     Klåckaregården
*         En wret till klåckaregårdhen                      3 5/8 tunnor
           En vth iordz fiell till klåckarebolet
           i Hußby gierde, affrijtat och note-
           rat medh H folio 88                                  3 7/8 tunnor
           En fiell i Breåkers giärdhe, aff-
           rijtat och noterat medh    R
           folio    89                                                 3/4 tunnor

(Karttext:)

Breåkers ägor på denna sidhan
Huseby ägor
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Gambla Vbsala kyrkia
Leer mylla
Leer jordh
Leer mylla
Leer mylla
Tienligit til åker
Tienligit till åker
Leer mylla
Leer jordh
Suagh jordh
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Engh
Jordh, lijtet bärande
Nyby ägor på denna sidhan
Scala ulnarum         


1 Skada i papperet. Oläsligt littera.