A5:80

(Rubrik:) Waxala häradh

         Notarum Explicatio

            Denne engh och wreter ähra specifice-
            rade som effterföllier

A.        Hårdhewallß engh till kyrkie-
            byen, specificerat folio
B.        Engesfiell till prästebolet,
            specificerat folio
C.        En wret till kyrkiebyen,      }              78
            specificerat folio
D.        En wret till kyrkiebyen,
            specificerat folio
E.         En wret, ligger till Vbsala
            stadh                                                 4 tunnor


F.         Stoowachtarens törph
G.         Vthsäde till törpet det ena åhret1         3/8 tunnor
H.         Vthsäde till törpet det andra åhret      1/4 tunna
I.           En engh till prästebolt,
             specificerat folio 78                           1/4 tunna

(Karttext:)

Bärby ägor
Leer jordh
Leer jordh
Heßleby äghor
Leer jordh
Leer jordh
Leer iordh
Öffuerby ägor
Leer jordh
Vbsala stadz ägor och tegellbruuk2

1 ahret ms
2 och tegellbruuk möjligen annan hand ms