A5:82-84

(s. 84)

(Rubrik:) Waxala härädh

         Notarum Explicatio


A.        Biörkeby ähr 7 hemman, alle tilho-
            pa                        54 2/3
B.        Vthsäde till hele byen det ena åhret
            medh B noterat                               69 tunnor
C.        Vthsäde till hele byen på fiellerna
            medh C noterade till samma åhr      24 3/4 tunnor
D.        Vthsäde det andra åhret i det
            gierdet medh D noterat                   66 tunnor
            Vthsäde på fiellerna till samma åhr
            medh E noterade                            16 tunnor
            Höö till hele byen medh F noterat    50 laß
            Höö aff engesfieller i Wallßen-
            gen som ähre medh C noterade fo-
            lio 86                                              85 laß

         Specialis Explicatio

    1.     Wester gården ähr crone        8 öreßland
            Vthsäde till denne gårdhen det ena
            åhret                                               13 11/16 tunnor
G.        En wret till samma gårdh                  1 3/8 tunnor
            Vthsäde till samma gårdh det an-
            dra åhret                                         12 1/8 tunna
H.        En åkerfiell till Boogierdet                3 tunnor
            Höö till samma gårdh                       24 laß

    2.     Den andra gården ähr skatte 6 2/3 öreßland
            Vthsäde till denne gårdhen det ena
            åhret                                               11 3/8 tunnor
I.          En wret till samma åhr                      4 tunnor
            Vthsäde till samma gårdh det an-
            dra åhret                                         10 1/4 tunna
            Höö till samma gårdh                       20 laß
K.        En enges hagha till samma gårdh        5 laß

            3, 4, 5, 6 och 7 ähra lijka medh den
            första gårdhen i öretaal och by-
            ägor, men i Boogierdhe och wre-
            ter så ähre de olijke, förty 2
            haffuer intet i Boogierdhe

            3 såår i Bogierdhe medh L noterat    2 1/8 tunna
            J wreten medh M noterat                 3 tunnor

            4 såår i Bogierde medh N noterat    1 3/4 tunnor
            J wreten medh O noterat                 3 tunnor

            5 såår i Boogierdhe medh P noterat 3 tunnor
            J wreten medh Q noterat                 2 tunnor
            J wreten medh R noterat                 1 1/2 tunna
            En engeshaghe till denne gårdh
            medh S noterat                               3 laß

            6 såår i Boogierdhe medh T note-
            rat                                                  2 1/4 tunna
            J wreten medh V noterat                 2 1/2 tunna

            7 såår i Boogierdhe medh W noterat 2 1/2 tunna
            J wreten medh X noterat                 2 1/2 tunna


            Mellby och westra gården i Ähr-
            na ähre 4 ödeßgårdher                    29 öreßland
            Vthsäde till Mälby det ena åhret
            medh 2 noterat                               39 tunnor
            Vthsäde till hele byen det andra åhret
            på fieller medh 3 noterade               33 tunnor
            Hårdhewallß höö till hele byen
            af fieller medh 4 noterade                28 laß
            Engesfieller på Walß engen affrijtat
            och noterat medh A folio 86            74 laß

    8.     Westra gården i Mälby ähr crone 9 öreßland
                        och ähr ödhe
            Vthsäde till denne gården det ena åhret 12 1/16 tunna
            Vth iordz fieller till samma gårdh som
            ähre medh 5 noterade                     1/2 tunna
            Vthsäde till samma gårdh det andra åhret 10 3/16 tunna
            Vthiordz fieller till samma gårdh note-
            rade medh 6                                   5 tunnor
            Höö till samma gårdh                      32 laß

    9.     Millan gården ähr crone     4 öreßland                                    
            Vthsäde till denne gårdhen det ena
            åhret                                               5 3/8 tunnor
            Vthsäde det andra åhret                  4 1/2 tunna
            Höö till samma gårdh                      14 laß

                    Ärna gård

    10.   Öster gården ähr crone      8 öreßland
            Vthsäde det ena åhret                     10 3/4 tunnor
            Vthsäde det andra åhret                  9 1/16 tunna
            Höö                                               28 laß

    11.   Westra gården i Ährna ähr crone    8 öreßland
            och ähr ödhe, ligger i tege skiffte medh
                        Melby i åker och engiar
            Vthsäde till denne gårdhen              10 3/4 tunnor
            Vthsäde på vthiordz fiellen note<rat> medh 7    3 1/4 tunna
            Vthsäde det andra åhret                  9 1/16 tunnor
            Vthiordz fiell noterat medh 8           3 1/4 tunna
            Höö                                               28 laß

    12.   Öster gården ähr crone huilken lig-
            ger skiärskilt i åker och engh
9.         Vthsäde till denne gårdhen det ena
            åhret medh 9 noterat                       8 1/2 tunna
10.       Vthsäde det andra åhret medh 10
            noterat                                            9 1/4 tunna
11.       En wret                                          3/4 tunnor                                           
12.       Höö aff en fiell medh 12 noterat      4 laß
            Enges fieller på Wallß engen aff-
            rijtat och noterat medh NB
            folio 86                                          12 laß

(s. 82-83)

(Rubrik:) Waxala häradh        Gambla Wpsala sochn

(Karttext:)

Vlffua quarnar
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Beteß hagha
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Suagh jordh
Leer mylla
Leer mylla
Suagh jordh
Suagh iordh
Leer mylla
Leer mylla
Beteß hagha
Beteß hagha
Tienligit till åker
Walzängen möter
Suagh jordh
Myreby ägor
Scala ulnarum