A5:92

(Rubrik:) Waxala häradh

Notarum Explicatio

A.        Enestad ähr 3 hemman alle
            tillhopa                           16 öreßland
B.        Vthsäde till hele byen i öster
            giärdet                                         34 1/2 tunna
MB.     Vthsäde i wreten till samma åhr     2 tunnor
C.        Vthsäde det andra åhret i westra
            giärdet bådhe medh brukat och
            obrukat åker                                40 1/2 tunna
D.        Dugligh till åker till hele byen
E.         Höö aff by engen                         16 laß
F.         Höö aff norre engen                     16 laß
            Fyra engesfieller på Faxan, note-
            rade medh A folio 90                   32 laß
                   Till denne byen ähr skogh
                   och mulebete lijtet

         Specialis Explicatio

   
1.   Östra gården ähr skatte   4 öre
           och 8 pengland
           Vthsäde det ena åhret                   9 11/16 tunnor
           Det andra åhret till samma gård     10 15/16 tunnor
           Hårdhwalls engh                           18 laß
G.       Höö aff en enges hagha                 4 laß

    2.   Den andra gården ähr skatte
           6 öre och 8 pengland
           Vthsäde det ena åhret                  14 1/16 tunna
H.       En wret till samma åhr                  1/4 tunna
           Det andra åhret                            15 1/2 tunna
           Hårdhwallß engh                          24 laß
I.         Höö aff tuå hager widh byen         10 laß
    3.   Tridie gården ähr skatte 5 öre
           och 8 pengland
           Vthsäde det ena åhret                  12 tunnor
           Det andra åhret                            13 1/2 tunna
           Hårdhwallß engh                          22 laß
K.       Höö aff en enges hagha widh
           byen                                            10 laß

(Karttext:)

Fulleröö ägor
Suag jordh
Leer mylla
Wallß gierdes ägor
Leer mylla
Leer mylla
Suagh jordh
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Skediga ägor
Leer mylla
Beteß haghar
Hembringhe äghor