A5:94-95

(Rubrik:) Waxala häradh        Gambla Wpsala sochn

Notarum Explicatio

A.        Hembringhe ähr 6 hemman , alle tillhopa      37 öreßland
B.        Vthsäde till hele byen i södher giärdet          55 tunnor
C.        En obrukat wret till samma åhr                     7 tunnor
D.        Vthsäde till hele byen det andra åhret i stora gierdet
            bådhe medh brukat och obrukat åker          62 tunnor
E.         Tuå vthiordz fieller till norre gården i Lälundha
             i samma gierdhe, specificerade folio            85
F.         En vthiordz fiell till södher gårdhen i Lälundha,
            specificerat folio                                          85
G.        Fyra vthiordz fieller till norre gårdhen i Lälunda,
            specificerade folio                                        85
H.        Hårdhwallß höö aff engen                             35 laß
            Siu enges fieller i Faxengen till denne byen, aff-
            rijtat och noterat medh C folio 90                 58 laß
NB.      En fiell till Hußby huilken ähr affrijtat och
             specificerat på Hußby aff rijtningh folio 88
                            Till denne byen ähr skogh
                            ingen, mulebete lijtet

         Specialis Explicatio

     1.    Westra gårdhen ähr crone   7 öreßland
            Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret       11 11/16 tunnor
            Vthsäde till samma gårdh det andra åhret  11 11/16 tunnor
            Höö till samma gårdh                                   18 laß

     2.    Andra gårdhen ähr frelße    6 öreßland
            Vthsäde till denne gården det ena åhret         10 tunnor
            Vthsäde det andra åhret                               10 tunnor
            Höö till samma gårdhen                                15 laß

     3.    Tridie gårdhen ähr crone     6 öresland
            lijka medh andre gårdhen i åker och engh

     4.    Fierde gårdhen ähr frelße    6 öresland
            lijka medh den andra gården i åker1 och engh

     5.    Fempte gårdhen ähr crone  7 örißland
            lijka medh westra gårdhen i åker och engh
I.          En enges hagha till samma gårdh                   2 laß

     6.    Siette gården ähr skatte      5 örisland
            Vthsäde till samma gårdh det ena åhret         8 3/8 tunnor
            Vthsäde till samma gårdh det andra åhret      8 3/8 tunnor
K.        En wret till samma åhr                                  3/8 tunnor
            Höö till samma gårdh                                   12 laß

(Karttext:)

Suagh jordh, intet myckit bärandhe
Suagh jordh
Grund iordh
Suagh iordh, lijtet bärandhe
Enestaa ägor
Grundh jordh
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Huseby ägor på denna sidhan
Leer mylla
Lälundha ägor på denna sidan
Scala ulnarum

1 aker ms