A5:98-99

(Rubrik:) Waxala häradh      Gambla Vpsala sochn

         Notarum Explicatio

A.        Fulleröö ähr 10 gårder, alle tilhopa 77 öreßland1
B.        Vthsäde det ena åhret i norre gierdet                           89 tunnor
            Vthsäde i lilla giärdet till samma åhr
           
huilket ähr affrijtat och noterat
            medh A folio 97                                                         21 tunna
C.        J deße byägorna ligger en vthiord, huilken
            och wijiordh kallas; aff denne wijiorden
            haffuer itt hemman alle sine ägor,
            en part haffuer något der aff och en
            part intet, huilket in speciali explicatione
            wijdere förmäles.
            På denne wijiorden såås det ena åhret
            i norre gierdet                                                             11 13/16 tunnor
            J lilla giärdet till samma åhr på
            wijiorden som ähr affrijtat och no-
            terat medh B folio 97                                                   7 tunnor
D.        Vthsäde till hele byen det andra
            åhret i Eekz gierdhe                                                     56 tunnor
E.         Vthsäde i Skiällegiärdet till samma
             åhr, bådhe medh brukat och obru-
             kat åker                                                                      45 1/4 tunna
             Vthsäde i Sandgiärdet till samma åhr
             huilket ähr affrijtat och noterat
             medh C folio 97                                                          10 tunnor
F.          Vthsäde på wijiorden det andra åhret i sand-
             gierde, huilket ähr affrijtat och note-
             rat medh D folio 97                                                     2 1/4 tunna
G.         Vthsäde på wijiorden i Skiälle gierdet                         2 tunnor
             Vthsäde på wijiorden i Eekz giärdhe                          10 7/8 tunnor
             Hårdhwallß engh till wijiorden huilken ähr
             affrijtat och noterat medh E folio 97                            18 laß
             Hårdhwallß höö aff Stoor engen till hele
             byen huilken ähr affrijtat och noterat
             medh F folio 97                                                          140 laß

         Specialis Explicatio

     1.   Norre gårdhen ähr crone      5 öreßland
           Vth säde det ena åhret                                                 8 11/16 tunnor
           Vthsäde det andra åhret                                               8 1/2 tunna
           Höö till norre gården                                                   11 laß
           En skogs engh till denne gårdhen huilken
           ähr affrijtat och noterat medh C folio 97                       1 tunna
           En ödes wret noterat medh D folio 97                          1 tunna

     2.   Den andra gården ähr frelße vnder Aala  6 öreßland
           Detta hemman haffuer alla sina ägor aff
           wijiordhen och intet i by ägorna
           Vthsäde det ena åhret                                                  9 3/8 tunnor
           Det andra åhret                                                           7 9/16 tunnor
           Höö till samma gårdh                                                   9 laß

     3.   Den tridie gården ähr crone  6 2/3 öreßland
           Vthsäde det ena åhret                                                  11 5/8 tunnor
           Vthsäde det andra åhret                                               11 5/16 tunnor
           Höö till samma gårdh                                                   15 laß

     4.   Den fierde gården ähr frelße vnder Aala,
           hafwer i byägorna                5 2/3 öreßland
           j wijiorden                           4 öreßland
           Vthsäde på byägorna det ena åhret                              9 7/8 tunnor
           Vthsäde på wijiorden till samma åhr                            6 1/4 tunna
           Vthsäde det andra åhret på byägorna                           9 5/8 tunnor
           på wijiorden till samma åhr                                         5 tunnor
           Höö aff byängen                                                         12 laß
           Höö aff wijiordh engen                                               6 laß
H.       En enges hagha                                                           4 laß

     5.   Den fempte gården ähr frelße, haffuer i by-
           ägorna 6 öreßland j wijiordhen 2 öreßland
           Vthsäde aff byägorna det ena åhret                            10 7/16 tunnor
           Aff wijiorden till samma åhr                                         3 1/8 tunna
           Det andra åhret aff byägorna                                      10 3/8 tunnor
           Aff wijiorden                                                               2 1/2 tunna
           Höö aff byängen                                                         13 laß
           Höö aff wijiordzengen                                               3 laß
           En ödes wret till denne gårdh, affrijtat och
           noterat medh i folio 97                                                1/2 tunna
I.         En enges hagha                                                            4 laß

     6.   Den siette gården ähr academiae   8 öreßland
           Vthsäde till denne gården det ena åhret                        13 15/16 tunnor
           Vthsäde till samma gården det andra åhret                   13 9/16 tunnor
           Höö aff byängen till samma gård                                  17 laß
K.       Höö aff en enges hagha                                                6 laß

     7.   Den siunde gården ähr academiae 8 öresland
           lijka medh siette gårdhen i åker och engh
L.        En wret till samma gårdh                                             1/2 tunna
           En skogs engh affrijtat och noterat
           medh F folio 97                                                           6 laß
M.      En wret                                                                       1/4 tunna
           En obrukat wret affrijtat och noterat
           medh K folio 97                                                          1 tunna
N.       En enges hagha                                                           8 laß

     8.   Den åttonde gården ähr skatte 8 öresland
           lijka medh den siette gårdhen i åker och engh
O.       En wret till denne gårdhen                                           1 tunna
           En skogs engh, afrijtat och noterat medh G folio 97     6 laß
           En obrukat wret afritat och noterat
           medh M folio 97                                                         1/2 tunna

     9.   Den nionde gården ähr frelße vnder Aala
          
Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret                      14 9/16 tunnor
P.        En obrukat wret                                                          3/8 tunnor
           Vthsäde det andra åhret                                              14 3/16 tunnor
           Höö                                                                            18 laß

     10. Den tionde gården ähr crone 9 2/3 öreßland
           Vthsäde det ena åhret                                                 16 7/8 tunnor
Q.       En obrukat wret                                                          3/4 tunnor
           Vthsäde det andra åhret                                              16 7/16 tunnor
           Höö                                                                            20 laß

(Karttext:)

Scala ulnarum
Walby ägor på denna sidhan
Leer mylla
Ekeby ägor
Leer mylla
Leer mylla
Grundh jordh
Leer mylla
Suagh iordh
Leer mylla
Grundh jordh
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Grund jordh
Grund jordh

1 oreßland ms