A5:Titelblad


Geometrisch
afritningh
och calculation
öffuer
Waxala
och
Raasbo1
heraders skatte och cronehemans
åker och engh medh sin retta
quantitet och qualitet
effter hans kunglige maijestätz jnstructi-
on affmätit och calculerat
anno 1640 och 1641
aff
Mårten Christerßon.

Reuiderat
aff
Thomas Christerßon.

1 Härefter tillagt folio 113 ms