A6:10-11


(Rubrik:)   Långhundratz Häradh Garn SochnNotarum Explicatio

   
A    Moorsta ähr   3  skattehemman alle
       trij tilhopa                                                 27     _ 2 th
B    Vthsädhe till heela byen dett ehna åhret      28      tunnor    
C    Obrukadt åker                                            3      tunnor
D    Vthsädhe dett andra åhrett                        22      tunnor
E     Eng halfparten hårdwald och halfparten starrbete        100    laß                               
       Skogz eng affrijthad och noteradt med A folio 12          12    laß

1     Wästre gården ähr                                    10      Öre 20 penning land
       Vthsädhe dett ehna åhret både brukat och obrukat
       åker                                                         12 1/4  tunna
       Dett andre åhrett                                        8 3/4  tunnor
F     J wretarna                                                 2 1/2   tunna
F     Höö af engierna till                                  23        laß
       En änges haga till                                       2        laß

2     Mellan gården ähr ett halft skattehemman    5      öre  10 penning land
       Vthsädhe dett ehna åhret                            6 1/8  tunna
       Dett andra åhret                                         4 3/8  tunnor
G    J wreten                                                     1 1/2  tunna
       Höö till                                                     11      laß  
                                       
3     Östre gården ähr lijka mz Wäster gården
        j öhretahl och ägor.           
H     En wreet till Östre gården                           3 3/4  tunnor
       
       Till denne by ähr skog, mulebeet och fiskewatn
       till nödtorfften.
         

    
(Karttext:)


Sandmylla
Sandmylla
Sandmylla
Leermylla
Lermylla
Stongberga ägor 
Brijllesta egor
Ådhra Siöhn
Scala Ulnarum