A6:14-15


(Rubrik:)   Långhundratz Häradh Garn SochnNotarum Explicatio

   
        Kumbla och Ramsta ähr twå skatte-
        gårdar, bådhe tillhopa                            33     Öres Land
        Haffwa bådhe sin åker och äng tilhopa hwar effter sitt
        öretahl

A1   Kumbla ähr                                            19     Öres Land
B     Vthsädhe dett ehna åhrett                         18 1/2  tunna   
C     Dett andra åhrett                                    16      tunnor
D     Höö till                                                   23      laß
E     Ängieshaga till                                           5      laß    
       Aff ängien wid Stongberga                       23      laß
        hwilken ähr noterad med Nota Bene folio 19

A2   Ramstadh ähr                                         14      Öres Land 
        Vthsädhe j dett giärdet med B noteradt   13 1/2  tunna
        J dett giärdett med C noteradt                 11 3/4  tunna
        Eng till                                                    17       laß
        Aff engen wid Stongberga                       17       laß
        hwilken ähr noterad med Nota Bene folio 19
F     En ängieshagha till                                      4       laß  
G     Obrukadh åker till                                     1       tunna
        Som ähr jnräknad med den brukade åkren.

        Till Kumbla och Ramsta
        ähr skogh, mwlebeethe och fiskewatn
        till nödtorfften                
            
 
           
(Karttext:)


Swag Jordh
Moor-sta ägor ägor
Leermylla
Stongberga ägor
Scala Ulnarum