A6:146-147


(Rubrik:)   Långhundratz häradt Lagga SochnNotarum Explicatio

 
A      Lagga kyrckia
B      Lagga prestegårdh 
C      Lagga kyrkebyn ähr 5 hemman medh prestegården    40  ores landh¹
D      vtsäde det ena åhret                                       46      tunnor
E       det andra                                                       44       tunnor
         Vthj förskrifvne åker hafuer prestebolet effter sit öretaall
F       Ramgerdet vtsäde till                                     27       tunnor
        Åker till byen enskilt                                         6       tunnor
G      J denne åker som ähr medh G och F noteret hafuer
         prestegården inthet
H      Engh hallff hårdwall hallffparten starbotn till    164       las
I        Engh till                                                          36       las
 

Specialis Explicatio


         Lagga prestegårdh                                          12      öres landh
         Vtsäde j det ena gerdet                                   13 3/4  tunnor
K      J wreten                                                           8       tunnor
         J det andra gierdet                                          13 1/8  tunnor
L       J wreten                                                           6       tunnor
         Höö till                                                           60       las
M      Horekarsåkeren til prestebolet                          1       tunna

         De andre 4 gårdarne, ähre frellße                      7       öres landh
         huardera vtsäde j det ena gierdet                       8       tunnor
         På den åkeren medh G noterat                          2       tunnor
         J det andra gierdet                                            7 5/8  tunnor
         På Ramgerdet medh F noteret                          4 1/4   tunnor
         Höö till huart hemman                                     35       laß
N      Wretar till de 3 gården                                      2       tunnor
O      Wretar till 4 gården                                           1 1/8  tunna
P       Klockare gården
Q      Åkerfiell till klockargårdhen                                  5/8  tunnor

         Till denne byen ähr skogh och mulbete
         till nödtorfften

R       det andre åhret till klockaren                                5/8  tunnor
S        <...>
       
 
  
(Karttext:)


Kaaßby ägor
lerjord
lerjordh
Högby ägor
Sundby ägor
lerjord
Sandjord
Lerjordh
Örby ägor
Scala Vlnarum
Åhrby ägor