A6:18-19


(Rubrik:)   Långhundratz Häradh Garn SochnNotarum Explicatio

   
A    Stångberga ähr 3 hemman och
       en crone vthiordh alt tilhopa                      49 1/3  
       öreslandh.
B    Vthsädhe dett eena åhrett                          30      tunnor    
C    Obrukadt åker till                                     10 1/8  tunna
D    Dett andra åhrett                                       211/4  tunna
E     Obrukadt åker                                           7 1/2  tunna
F     Äng halffparten hårdwald och half-
        parten starrbete till                                   80      Laß                               
G     Ängies fiäll till                                           14      Laß

1     Den Wästre gården ähr frälße                   13 2/3  Öres Land
       Vthsädhe dett ehna åhrett bådhe medh
        brukatt och obrukatt åker                        11      tunnor
        Dett andra åhret                                        8       tunnor
H     Wreet till wästre gården                                1/2  tunna
        Hö till                                                      26      Laß
     
2     Millan gården ähr skatte                            17 1/3 Öres Land
       Vthsädhe dett ehna åhrett                          14      tunnor
       Dett andra åhrett                                       10 1/8  tunna
I      En wreet till millan gården                               1/2  tunna
K    En wreet till samma gårdh                               1/4  tunna
       Äng till                                                      33       Laß  
                                       
3     Östre gården ähr skatte                             16      Öres Land
       Vthsädhe dett ehna åhrett                          13      tunnor
       Dett andra åhrett                                         9 1/4  tunna
L     Wreet till Östre gården                                   1/2  tunna
       Äng till                                                      30       Laß  
M    Engies haga till samme gårdh                       6       Laß

       En crone vthiord ligger j denne byens
       ägor, j tegeskiffte, ähr                                  2 1/3  öres Land
       Vthsädhe till vthiorden det ena åhret             1 7/8  tunna     
       Andra åhrett                                                1 3/8  tunna     
N    Wreetställe till vthiorden                                 1/4  tunna
       Äng till vthiorden                                         4       laß
  

O    Åby ähr 2 hemman ett skatte
       och ett crone. Hwartdera                            8      Öres Land
P     Vthsädhe till hwart hemmanett
       dett ehna åhrett                                           6       tunnor    
Q    Obrukadh åker                                                 3/4   tunna
R     Dett andra åhrett                                        6       tunnor
S     Ängh till hwart hemmanet                          24       laß                  
T     En ängieshage till hwardera hemmanet         4       laß                               
 
V     Ett nybygdt torp
W    Åkerwreet till torpet                                       1/4  tunna
X     Dugeligit till åker                                            <...>
Y     Såghe qwarn till skattegården      
Z     Miölqwarn till crone gården
Nota Bene  Denne ängen ligger till Kumbla och        
        Ramstadh till                                            40      laß
        och ähr specificeradt folio 15.  
        

    
(Karttext:)


Haarby Siöhn
Scala Ulnarum
mojordh
mooiord
Sandmylla
Sandmylla
Sandmylla
Sandmylla
Kumbla äghor
Sandmylla1

1 Härefter ett oläsligt ord intill de två hussymbolerna vid bäcken.