A6:2-3


(Rubrik:)   Långhundratz Häradh Garn SochnNotarum Explicatio

   
Huusa   A    Husa    3  hemman alle tillhopa                        24    Öres Land
             B    Vthsädhe j dett giärdett medh B noteradt        34      tunnor
             C    Vthsädhe j dett giärdet medh C noteradt         31      tunnor
             D    Hårdhwaldzeng till                                        114      laß
                    J denne föreskreffne åker och eng hafwer och
                    så Säby hwilket ähr medh N noteradt tillijka
                    medh Husa j lage skiffte effter sitt öretal men
             E    denne åker ligger eenskilt till Husa och inthz till
                    Säby på hwilken såhs dett ehna åhrett              7 ½   tunna
                    Dett andra åhrett                                            11 1/4  tunna
             F     Deße engiar liggia och enskilt till Husa på
                     hwilka bliffwer höö till                                    32      laß

             1     Norra gården ähr skatte hemman                    10    Öres Land
                    Vthsädhe dett ehna året                                  12 5/8  tunnor
                    Dett andra åhrett                                            13 3/8  tunnor
             G    Wreet till norra gården                                         1/4  tunna
                    Hö aff engiarna till samma gårdh                      45      laß
             H    En engies hage till förbemälte hemman            2      laß

             2     Mellan gården ähr frälße                                   7    Öres Land
                    Vthsädhe dett ehna året                                    8 13/16 tunnor
                    Dett andra åhrett                                              9 5/16 tunnor
             I      En wreet till millom gården                                   3/8  tunna
                    Hö aff engiarna                                               31      laß
             K    Engieshaga till millan gården                              8      laß

             3     Södhre gården ähr frälße                                  7    Öres Land
                   
Lijka med millom gården j gärden och ängierna
             L     Wreet till södhre gården                                   2 1/8  tunna
             M    Än en wreet till södhre gården                             3/8  tunnor

Säby     N    Säby ett skattehemman                                   11 2/3 Öres Land
                   
Haffwer sin åker och eng effter sitt öretahl
                    tilhopa med Hwsa
                    Vthsädhe dett ehna årett                                  11      tunnor
                    Dett andra åhret                                              10 1/8  tunna
                    Hårdwaldz eng till                                            37      laß
Husa och
Säby ut-  O    En skatte vthjordh brukas vnder Husa och
jord.       
       Säby skattegårdar ähr                                       4 1/3 Öres Land              
                    på hwilken såhs                                                 5 1/4  tunna
                    Eng till samma vthjordh                                   34       laß
                   
                    Till denne byen ähr skog muhlebete och
                    fiske watn till nödtorfften
      

 
(Karttext:)


Beenhammar Siön
Sandmylla
Sandmylla
Lermylla
Denne wreet bör stå norr ihnåm giärdet där som står Nota Bene.
Lindh
Woda torpz ägor
Sandmylla
Lermylla
Lermylla
Lermylla
Lindh
Sandmylla
Sundby ägor på denne sidan
Lysinge ägor på denne sijdhan
Lermylla
Lermylla
Lind
Scala Ulnarum