A6:26-27


(Rubrik:)   Långhundratz Häradh Korsta SochnNotarum Explicatio

   
A    Rööby och Backa  4 hemman 
       Alle tillhopa                                              42      Öres Land
B    Vthsädhe till heela byen det ehna åhret       34 1/4  tunna        
C    Dett andra åhret                                        32      tunnor
D    Engh till                                                     90      laß
E     Eng till                                                      24      laß
F     Engiesfiällar till heele byen                         62      laß
 
1     Norra gården ähr frälße                            10      Öres Land
       Vthsädhe dett ehna åhrett                           8 1/16 tunnor    
       Dett andra åhrett                                        7 5/8   tunnor
G    Wreet är afritat folio 28                                 1/4   tunna
       Engh till                                                    41       Laß
       Aff Enges haga som ähr noteradt medh I       2       Laß
     
2     Millan gården frälße, ähr lijka medh Norre
       gården j öretalet åker och eng.            
H    Wreetar till millan gården                             1 1/2   tunna      
                                             
3     Södhre gården ähr frälße                             6      Öres Land
       Vthsädhe dett ena åhrett                              4 7/8  tunnor
       Dett andre åhrett                                         4 9/16 tunnor
       Eng till                                                      25       Laß
I      Enges haga till Norre och Södhre gården     4       Laß
       afrithadt folio 28. och noterad mz I

4     Backa ähr ett skattehemman                      16     Öres Land
       Haffwer sin åker och eng med Röby efter sitt öretal.
       Vthsädhe dett ehna åhrett                          12 7/8  tunna     
       Dett andre åhrett                                       12 3/16 tunnor    
K    Wreeter till Backa                                       3       tunnor landh
       Eng till                                                      67       laß
L     Engeshaga till  afrithat folio 28                     4       laß
M    Skwalte qwarn till Norre gården      
N    Qwarn till Backa, både qwarnar gå alleenast höst och wår

       Till denne by ähr skogh mwlbeet och fiskewatn till
        nödtorfften.

O     Ett torp ähr bygdt j rågången millan Rickeby och
        Röby
P      Vthsäde till torpet                                      1      tunna
Q     Torp ligger vnder Backa
R      Vthsädhe till                                                 3/4  tunna
S      Engiesfieller till Gilberga specificerade folio 29.
T      Engiesfiell till Tiustadh.


             
(Karttext:)


Tiustadhz ägor
Swag Jordh
Lermylla
Saltpetter Brukett
Gilberga ägor
Leermylla
swag Jordh
Rickeby ägor
Scala Ulnarum