A6:29


(Rubrik:)   Långhundratz Häradh Korsta SochnNotarum Explicatio

   
A    Gilberga 3 hemman                                   23    Öreslandh
B    Vthsädhe dett ehna åhret till                         
        heele byen                                               20     tunnor
C    En wreet till heela byen                               2      tunnor
D    Dett andra åhrett                                       20     tunnor
E     En wreet till heele byen                               2      tunnor
F     Eng wid byen till                                       21      laß
       Engie fiella j Röby eng                               17      laß                               
       hwilke ähre noterade med S folio 26.                                       

1     Norre gården ähr frälße                               8 1/2 Öres Land
       Vthsädhe dett ehna åhrett                            8 1/8  tunna
        Dett andra åhrett                                        8 1/8  tunna
        Eng till                                                      14      Laß
     
2     Millan gården ähr frälße lijka Norre gården
       j öhretahl och äghor.                           
                                            
3     Östra gården ähr skatte                               6      Öres Land
       Vthsädhe dett eena åhrett                              5 3/8  tunnor
       Dett andra åhrett                                         6       tunnor
       Eng till                                                      10       Laß

       Skog mulebeeth, och fiskewatn till
       nödtorfften.

G     Engiesfiellar och åker till Tiustadh
        Skogh, muhlebeeth och fiskewatn till nödtorfften 
 
 
    
(Karttext:)


Tiusta äghor
Leer mylla
Leermylla
Leermylla 
Rickeby äghor